Ba công khai năm học 2019-2020

Ba công khai năm học 2018-2019
26/06/2020
Đại hội Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025
30/06/2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện công khai các báo cáo năm học 2019-2020 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1.1 Biểu mẫu 17

1.2 Biểu mẫu 18

1.3 Biểu mẫu 18E

1.4 Biểu mẫu 18I

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

2.1 Biểu mẫu 19

2.2 Biểu mẫu 20w

3. Công khai thu chi tài chính

3.1 Biểu mẫu 21

2290 lượt xem