Trung tâm Internet Việt Nam thông báo tuyển dụng

Khai giảng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài Công nghệ thông tin (SW)
05/09/2022
Chương trình TASTE THE FUTURE INTERNSHIP của MONDELĒZ INTERNATIONAL chính thức mở đơn
06/09/2022

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với sứ mệnh là NIC quốc gia (National Internet Information Center), VNNIC cung cấp các nền tảng hạ tầng, dịch vụ thiết yếu của mạng Internet Việt Nam (ccTLD: tên miền quốc gia “.vn”; NIR: cung cấp địa chỉ, số hiệu mạng Internet, định tuyến Internet; DNS: đảm bảo truy cập tên miền “.vn”; VNIX: Trạm trung chuyển Internet quốc gia …); đón đầu xu thế phát triển, chuyển đổi Internet thế hệ mới IPv6; định hướng, cung cấp thông tin tin cậy, dịch vụ mới trên nền tài nguyên Internet; kết nối cộng đồng; thúc đẩy phát triển Internet an toàn, ổn định.

Trước yêu cầu phát triển của tổ chức, VNNIC cần bổ sung đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, nhiệt huyết để cùng xây dựng tổ chức, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam.

TRUNG TÂM VNNIC TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ FULL TIME

1.Mô tả chi tiết công việc:

1.1: Quản trị cơ sở dữ liệu

– Cài đặt, quản trị, vận hành các hệ thống CSDL của Trung tâm đảm bảo liên tục và an toàn. Xử lý các sự cố phát sinh.

– Xây dựng chiến lược và thiết lập cơ chế sao lưu, dự phòng dữ liệu đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu.

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về các hệ thống CSDL.

– Tinh chỉnh hiệu năng hệ thống CSDL và đề xuất tối ưu các hệ thống phần mềm về truy xuất, cập nhật CSDL.

– Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu trên hệ thống CSDL.

– Triển khai tích hợp (migrate) dữ liệu theo các dự án phát triển, nâng cấp phần mềm.

1.2: Quản trị hệ thống

– Quản trị hệ thống/ứng dụng CNTT (ảo hoá/cloud, SAN/Backup, DNS, AD/Email, máy chủ, ứng dụng).

– Vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Ứng cứu, xử lý sự cố.

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống.

– Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống.

– Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống.

– Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

1.3: Quản lý chính sách, bảo đảm ATTT

– Nghiên cứu, tổng hợp các chính sách pháp luật (CSPL), Quy định Nhà nước (QĐNN), Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (TCQC) về an toàn, an ninh thông tin.

– Xây dựng quy định, chính sách nội bộ về an toàn, an ninh thông tin.

– Tổ chức, huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn, kiểm soát thực thi CSPL, QĐNN, TCQC, Quy định nội bộ về an toàn, an ninh thông tin và đánh giá tuân thủ.

– Xây dựng khung, tiêu chí đánh giá, quản lý rủi ro. Tổ chức triển khai đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro.

– Định kỳ soát xét, cải tiến bảo đảm đồng bộ quy định, tiêu chuẩn và thực tiễn.

– Tham gia các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.

– Tổng hợp, báo cáo.

1.4: Giám sát, điều tra ATTT

– Quản trị, vận hành các hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin.

– Nghiên cứu, đề xuất, triển khai, áp dụng các giải pháp giám sát an toàn, an ninh thông tin.

– Giám sát các sự kiện an toàn, an ninh thông tin trên các hệ thống.

– Tiếp nhận yêu cầu, thu thập thông tin; phân tích sự cố an toàn, an ninh thông tin.

– Tìm kiếm, phát hiện, liệt kê các điểm không phù hợp, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật trên hệ thống.

– Phân tích, đánh giá, đo lường về mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật, đưa ra khuyến nghị xử lý.

– Phối hợp xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin.

– Tổng hợp, báo cáo.

1.5: Quản trị, ứng cứu sự cố ATTT

– Quản trị, vận hành các hệ thống bảo vệ, chống tấn công mạng, dịch vụ.

– Nghiên cứu, quy hoạch kiến trúc, triển khai, áp dụng các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

– Chủ trì, phối hợp và cung cấp hỗ trợ cho các cán bộ quản trị để xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin.

– Phân tích, xác định các mối đe dọa, nguy cơ an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống và đưa ra phương án xử lý.

– Đánh giá, kiểm thử an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ.

– Chủ trì xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin.

– Tổng hợp, báo cáo.

1.6: Phát triển phần mềm

– Thiết kế, xây dựng các phần mềm, tích hợp hệ thống phục vụ hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

– Kiểm thử, đánh giá chất lượng, tinh chỉnh hiệu năng & triển khai đưa phần mềm vào khai thác sử dụng.

– Xây dựng, ban hành, triển khai áp dụng hồ sơ tài liệu; quy định, quy trình, chính sách liên quan.

1.7: Quản trị mạng

– Quản trị hệ thống mạng (switch/router/firewall)

– Vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Ứng cứu, xử lý sự cố.

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống.

– Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống.

– Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống.

– Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

– Đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.8: Quản trị dịch vụ

– Quản trị hệ thống/ứng dụng CNTT trên các nền tảng Unix/Linux, Windows: AD/Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, ảo hoá, Cloud … đảm bảo an toàn.

– Vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Ứng cứu, xử lý sự cố.

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống.

– Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống.

– Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống.

– Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

– Đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.9: Quản trị chất lượng

– Quản trị hệ thống an toàn mạng

– Vận hành, theo dõi bảo đảm hệ thống an toàn mạng. Ứng cứu, xử lý sự cố.

– Kiểm soát tuân thủ an toàn thông tin, đánh giá rủi ro

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống.

– Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống.

– Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống.

– Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

– Đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.10: Quản trị hạ tầng IDC

– Quản trị hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu (IDC)

– Vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn. Ứng cứu, xử lý sự cố.

– Báo cáo, đánh giá định kỳ/đột xuất về hệ thống.

– Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế,triển khai hệ thống & nâng cấp, tối ưu hệ thống.

– Xây dựng quy trình, chính sách áp dụng cho hệ thống.

– Quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, tài sản hệ thống.

– Đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

1.10: Kỹ thuật viên khai thác

– Giám sát, vận hành các hệ thống kỹ thuật hạ tầng, mạng, dịch vụ/ứng dụng CNTT theo chế độ ca kip theo lịch phân công (24/24)

–  Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình khai thác theo quy trình kỹ thuật.

–  Phối hợp với các vị trí khác trong khai thác, vận hành hệ thống.

–  Tham gia nghiên cứu cải tiến, triển khai nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

–  Tham gia đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ.

– Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp chuyên ngành An toan thông tin, Điện tử Viễn thông, Công nghệ Thông tin.

– Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính, mạng Internet, các ứng dụng trên Internet (Web, Mail MS Exchange, VoIP/Video Conference, MS …).

– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

– Trung thực, trách nhiệm, chịu áp lực công việc cao.

– Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

– Ưu tiên: có kinh nghiệm quản trị vận hành hệ thống mạng; Có chứng chỉ quốc tế về An toàn thông tin; Có chứng chỉ quốc tế về an toàn thông tin, an ninh mạng như CEH, CISSP … hoặc tương đương…

3. Quyền lợi:

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, hiện đại.

– Đồng nghiệp cầu tiến, hỗ trợ, chia sẻ cởi mở trong công việc.

– Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, đánh giá tăng lương 6 tháng/lần dựa vào kết quả thực tế.

– Cơ hội phát triển cá nhân, có môi trường học tập, mở rộng kiến thức, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.

– Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới; làm việc trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu về Internet trong nước, quốc tế.

– Cơ hội tham gia đào tạo chuyên sâu, hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế.

– Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe….

– Được hưởng các khoản phụ cấp, điện thoại, đi lại, công tác… theo yêu cầu công việc.

4. Thời gian nhận việc: Sớm nhất có thể.

5. Thông tin ứng tuyển:

– Email nhận CV: tuyendung@vnnic.vn

– Thông tin tuyển dụng tất cả các vị trí: https://www.vnnic.vn/tuyendung

– Fanpage: https://www.facebook.com/myVNNIC

683 lượt xem