Thông báo về việc tạm thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chỉ phí học tập Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Hà Nội: Tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện
22/11/2021
[Tuyển dụng Vndirect] Thông tin chương trình Gendev dành cho ứng viên khối công nghệ
29/11/2021

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-HV ngày 12/04/2021 của Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chỉ phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về việc quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Căn cứ công văn số 2884/BTTTT-KHTC ngày 07/09/2015 về việc báo cáo tình hình hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiếu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, .

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-HV ngày 20/06/2017 về việc ban hành Quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ học bông sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Để có sơ sở thực hiện chế độ miễn, giảm học: phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 đối với các đối tượng là sinh viên hệ đại học, cao đẳng và sinh viên hệ liên thông cao đẳng – đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của Học viện, Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập về Học viện, cụ thể theo file đính kèm sau:

Thông báo về việc tạm thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

2822 lượt xem