Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thư chúc tết của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
05/02/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến từ ngày 22/02/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội
18/02/2021
Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Học viện triển khai giảng dạy – học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến đối với Cơ sở đào tạo Hà Nội kể từ ngày 22/02/2021 như sau:
1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo:
a. Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm TranS; qua các nền tảng hỗ trợ học tập trực tuyến khác… đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ khóa 2017 đến khóa 2020 (trừ các lớp khóa 2017 đang thực tập tốt nghiệp). Thời gian triển khai: từ tuần 07 (từ ngày 22/02/2021) cho đến khi có thông báo mới của Học viện.
Trong đó:
– Đối với khóa 2020: Kế hoạch thi hết học kỳ 1 năm học 2020-2021 sẽ được thực hiện sau khi sinh viên quay trở lại học tập tập trung. Sinh viên tham gia học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (từ 22/02/2021) theo kế hoạch điều chỉnh trên hệ thống QLĐT.
– Đối với Giảng viên: Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy hoặc tại Học viện. Giảng viên đăng ký cụ thể với phòng Giáo vụ để phục vụ công tác bố trí, quản lý.
– Đối với Sinh viên: Sinh viên thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn và thời khóa biểu trên hệ thống QLĐT. Để đảm bảo công tác phòng dịch, đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế (đặc biệt là thông điệp 5K), thực hiện khai báo Y tế cụ thể khi quay trở lại học tập hoặc khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe.
b. Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thể chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ĐTTT, CN KT Đ-ĐT), các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.
c. Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến được điều chỉnh kèm theo.
TT Kíp Tiết học Thời gian TT Kíp Tiết học Thời gian
1 1 1 07h30 – 08h20 4 4 7 14h30 – 15h20
2 08h30 – 09h20 8 15h30 – 16h20
2 2 3 9h30 – 10h20 5 5 9 16h30 – 17h20
4 10h30 – 11h20 10 17h30 – 18h20
3 3 5 12h30 – 13h20 6 6 11 19h30 – 20h20
6 13h30 – 14h20 12 20h30 – 21h20

– Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm TranS cho Giảng viên và Sinh viên tại Phụ lục kèm theo.

  1. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Học viện.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Các Khoa/Bộ môn:

– Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng  dạy – học tập trực tuyến tới các giảng viên;

– Phối hợp đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên;

b. Các Phòng chức năng:

– Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện (Bộ phận Thanh tra đào tạo) kiểm tra, theo dõi tình hình giảng viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

– Phòng Giáo vụ theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học phần để có điều chỉnh phù hợp.

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT) phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.

– Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tổ chức truyền thông tới các giảng viên, sinh viên; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình sinh viên tham gia học tập;

c. Các Giảng viên, Cố vấn học tập:

– Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của Học viện.

– Phối hợp phổ biến và thông tin tới sinh viên về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của Học viện.

d. Đối với Sinh viên:

– Cài đặt, sử dụng phần mềm TranS để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Học viện. Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên;

– Sử dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp.

– Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện khi tham gia học tập trực tuyến.

  1. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

– Hỗ trợ kỹ thuật công ty Namviet Telecom: 0903.212.322/0856.838.282

– Phòng Giáo vụ: Anh Ngô Xuân Thành – Phó Trưởng phòng: 0913.053.636, Anh Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên viên: 0917.235.206

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT): Anh Nguyễn Minh Tuân: 0912.138.183

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Ke hoach to chuc hoc online tuan 07

998 lượt xem