Thông báo V/v kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

[Tuyển dụng Vndirect] Thông tin chương trình Gendev dành cho ứng viên khối công nghệ
29/11/2021
7 ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư năm 2021
29/11/2021

Các phiên họp của Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện diễn ra trong hai ngày 24-25/11/2021 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Hội đồng GSCS Học viện xin thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS như sau:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ – NĂM 2021

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Phạm Ngọc Anh

GS

Ngành Toán học

Chuyên ngành Toán ứng dụng

Học viện Công nghệ BCVT

2

Võ Nguyễn Quốc Bảo

GS

Liên ngành Điện – Điện tử
– Tự động hoá;

Chuyên ngành Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

3

Trần Công Hùng

GS

Liên ngành Điện – Điện tử
-Tự động hoá;

Chuyên ngành: Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

4

Hoàng Xuân Dậu

PGS

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

5

Ngô Quốc Dũng

PGS

Công nghệ thông tin

Học viện Công nghệ BCVT

6

Trần Trung Duy

PGS

Liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hoá

Chuyên ngành Điện tử

Học viện Công nghệ BCVT

7

Nguyễn Văn Thuỷ

PGS

Liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hoá

Học viện Công nghệ BCVT

DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG

GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ / PHÓ GIÁO SƯ – NĂM 2021

STT

Họ và tên

ứng viên

Chức danh đăng ký GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Hồ Văn Canh

PGS

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: An toàn bảo mật thông tin

Nguyên cán bộ Cục Kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ công an

2

Nguyễn Văn Phước

PGS

Ngành Kinh tế

Học viện Công nghệ BCVT

853 lượt xem