Thông báo V/v đăng ký đào tạo Tiến sĩ bằng nguồn ngân sách nhà nước theo Đề án 89

Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện ký thỏa thuận hợp tác với Viện Thông tin sở hữu trí tuệ (Hàn Quốc)
04/04/2024
Hội nghị thượng đỉnh về Công nghệ thông tin và Mã nguồn mở châu Á-FOSSASIA SUMMIT 2024 sẽ được tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
05/04/2024

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 (gọi tắt là Đề án 89).

Căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1384/BGDĐT-GDĐH ngày 27/03/2024 về việc đăng ký cử giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2025.

Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động thông báo để các cá nhân nghiên cứu đăng ký nếu có nhu cầu:  

1. Mục tiêu của Đề án 89: Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển khoa học, công nghệ cho đất nước, gắn với yêu cầu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Đối tượng:

– Viên chức và người lao động đang giữ ngạch lương chức danh nghề nghiệp giảng viên có hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Giảng viên đang là NCS năm thứ nhất hoặc năm thứ hai nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng của Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Điều kiện dự tuyển:

– Đáp ứng điều kiện dự tuyển theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, hiện hành;

– Tuổi dưới 40 tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

– Cam kết làm việc tại Học viện sau khi tốt nghiệp gấp 02 lần thời gian đào tạo;

– Đăng ký dự tuyển theo học tại những cơ sở tham gia đào tạo cho Đề án 89 trong danh sách được Bộ GDĐT công bố

4. Hình thức và ngành đào tạo:

4.1 Hình thức đào tạo:

– Đào tạo toàn thời gian ở Việt Nam.

– Đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài.

– Đào tạo toàn thời gian theo hình thức liên kết giữa cơ sở đào tạo của Việt Nam và cơ sở đào tạo của nước ngoài.

4.2. Ngành đào tạo:

– Đào tạo Tiến sĩ: tất cả các ngành theo nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học và chiến lược phát triển nhân lực trình độ cao của đất nước trong giai đoạn từ nay đến 2030;

5. Học bổng và Chi phí đào tạo của Đề án 89:

5.1 Đối với đào tạo toàn thời gian ở Việt Nam: người học được hỗ trợ học bổng và học phí, hỗ trợ chi phí đi dự hội thảo hoặc thực tập ở nước ngoài.

5.2 Đối với đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài: người học được hỗ trợ học bổng và chi phí đào tạo bao gồm học phí, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, vé máy bay một lượt đi và về, các loại phí bắt buộc khác theo quy định của cơ sở tiếp nhận (nếu có).

5.3 Đối với đào tạo toàn thời gian theo hình thức liên kết giữa cơ sở đào tạo của Việt Nam và cơ sở đào tạo của nước ngoài: người học được hỗ trợ  học bổng và chi phí đào tạo như hướng dẫn tại mục 5.1 trong thời gian học ở Việt Nam và như hướng dẫn tại mục 5.2 trong thời gian  học ở nước ngoài.

5.4 Học bổng và chi phí đào tạo hỗ trợ người học được bảo đảm từ nguồn ngân sách trung ương với định mức chi theo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 89 của Bộ Tài chính cấp cho người được cử đi đào tạo trong thời gian đào.

6. Thời gian đăng ký:

Nhận được thông báo, đề nghị các đơn vị phổ biến và tạo điều kiện để viên chức, người lao động của đơn vị đăng ký. Danh sách đăng ký tham gia (theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo) gửi về Học viện qua phòng Tổ chức cán bộ – Lao động trước ngày 09/04/2024.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ ông: Phạm Hồng Minh, phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động, điện thoại: 0932.595.588, email: minhph@ptit.edu.vn để được giải đáp.

TT 25.2001.BGĐT VE HUONG DAN TRIEN KHAI DAO TAO TRINH DO TIEN SI THẠC SI CHO GIANG VIEN CAC CO SO GIAO DUC DAI HOC

DE AN 89.QD-TTG PHE DUYET DE AN NAG CAO NANG LUC DOI NGU GIANG VIEN, CAN BO QUAN LY CAC CO SO GIAO DUC DAI HOC

DK CU GIANG VIEN DI DAO TAO THEO DE AN 89 NAM 2025 2

Phụ lục 2

761 lượt xem