Thông báo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Viettel Quảng Ninh thông báo tuyển dụng
22/06/2017
Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
15/11/2017

Ngày 27/7/2017, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tài toàn bộ nội dung Quyết định và Quy chế tại đây: QD 647 Quy che dao tao (27-7-2017)

87 lượt xem