Thông báo lịch họp, làm việc của Giáo viên chủ nhiệm/CVHT với các lớp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2022

Rộn ràng đón Tân sinh viên khóa 2022 nhập trường
11/10/2022
Viện Kinh tế Bưu điện thông báo tuyển dụng
13/10/2022

I. Các ngành: Công nghệ thông tin, Báo chí số

 

TT

Lớp

Sỹ số

Buổi học, phòng học chính  (học kỳ 1)

Cố vấn học tập

Lịch họp đầu khóa

(buổi, ngày, phòng)

Ngành Công nghệ thông tin

1

D22CQCN01-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Kiều Linh

Khoa CNTT (đt: 0985059646)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.602-A2

2

D22CQCN02-B

64

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Kiều Linh

Khoa CNTT (đt: 0985059646)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.801B-A2

3

D22CQCN03-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Hải Dũng

Khoa CNTT (đt: 0373715622)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.101-A2

4

D22CQCN04-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Quỳnh Chi

Khoa CNTT (đt: 0932242616)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.102-A2

5

D22CQCN05-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Đào Ngọc Phong

Khoa CNTT (đt: 0912239696)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.201-A2

6

D22CQCN06-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Vũ Văn Thỏa

Khoa CNTT (đt 0913321674:)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.202-A2

7

D22CQCN07-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Thị Kim Nhung

Phòng CT&CTSV

(đt: 0916020951)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.203-A2

8

D22CQCN08-B

59

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Thị Hội An

Phòng CT&CTSV

(đt: 0965569368)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.304-A2

9

D22CQCN09-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Phạm Thị Như Ý

Phòng CT&CTSV

(đt: 0914418692)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.105-A2

10

D22CQCN10-B

60

QLDT.PTIT.EDU.VN

Đỗ Đức Chiến

Phòng CT&CTSV

(đt: 0914992636)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.501-A2

11

D22CQCN11-B

64

QLDT.PTIT.EDU.VN

Chung Hải Bằng

Phòng CT&CTSV

(đt: 0917508102)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.G01-A2

12

D22CQCN12-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Thu Trang

Phòng CT&CTSV

(đt: 0914859080)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.801B-A2

Ngành Báo chí số

13

D22CQBC01-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Vũ Điệp

Khoa ĐPT (đt: 0989095074)

Sáng (11h00), Thứ 5 (Ngày 20/10/2022), P.101-A2

Các ngành: An toàn thông tin, Điện tử viễn thông

 

TT

Lớp

Sỹ số

Buổi học, phòng học chính  (học kỳ 1)

Cố vấn học tập

Lịch họp đầu khóa

(buổi, ngày, phòng)

Ngành An toàn thông tin

14

D22CQAT01-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Hoa Cương

Khoa ATTT (đt: 0901701579)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.401-A2

15

D22CQAT02-B

64

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Hoa Cương

Khoa ATTT (đt: 0901701579)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.101-A2

16

D22CQAT03-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Ninh Thị Thu Trang

Khoa ATTT (đt: 0349020484)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.403-A2

17

D22CQAT04-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Ninh Thị Thu Trang

Khoa ATTT (đt: 0349020484)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.102-A2

Điện tử viễn thông

 

18

D22CQVT01-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Dương Thị Thanh Tú

Khoa VT (đt: 0904135235)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.G03-A2

19

D22CQVT02-B

57

QLDT.PTIT.EDU.VN

Bùi Quang Chung

Khoa VT (đt: 0865746698)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.202-A2

20

D22CQVT03-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thanh Trà

Khoa VT (đt: 0912220088)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.203-A2

21

D22CQVT04-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Thu Hằng

Khoa VT (đt: 0912614545)

Sáng (11h00), Thứ 5 (Ngày 20/10/2022), P.105-A2

22

D22CQVT05-B

69

QLDT.PTIT.EDU.VN

Bùi Trường Sơn

Khoa VT (đt: 0903290992)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.101-A2

23

D22CQVT06-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Hoàng Thị Thu

Khoa VT (đt: 0326189970)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.501-A2

24

D22CQVT07-B

59

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Thúy Nga

Phòng CT&CTSV

(đt: 0912382370)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.603-A2

25

D22CQVT08-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Thị Hội An

Phòng CT&CTSV

(đt: 0965569368)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P. 603-A2

 

II. Các ngành: Công nghệ Đa phương tiện; Điện tử;  Khoa học máy tính;  Quản trị Kinh doanh

 

TT

Lớp

Sỹ số

Buổi học, phòng học chính (học kỳ 1)

Cố vấn học tập

Lịch họp đầu khóa

(buổi, ngày, phòng)

Ngành Công nghệ Đa phương tiện

26

D22CQPT01-B

49

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Khoa ĐPT (đt: 0973002640)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.102-A2

27

D22CQPT02-B

45

QLDT.PTIT.EDU.VN

Vũ Thị Tú Anh

Khoa ĐPT (đt: 0949275686)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.201-A2

28

D22CQPT03-B

53

QLDT.PTIT.EDU.VN

Hà Thị Huệ

Khoa ĐPT (đt: 0968006086)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.305-A2

29

D22CQPT04-B

55

QLDT.PTIT.EDU.VN

Hà Thị Huệ

Khoa ĐPT (đt: 0968006086)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.105-A2

Khoa học máy tính

30

D22CQKH01-B

67

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Tất Thắng

Khoa CNTT (đt: 0966969001)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.304-A2

31

D22CQKH02-B

67

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Tất Thắng

Khoa CNTT (đt: 0966969001)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.305-A2

Quản trị kinh doanh

32

D22CQQT01-B

67

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Khoa QTKD (đt: 0973612310)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.305-A2

33

D22CQQT02-B

69

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thùy Dung

Khoa QTKD (đt: 0919865618)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.401-A2

34

D22CQQT03-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Phạm Thị Minh Lan

Khoa QTKD (đt: 0913369968)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.401-A2

Ngành Điện – Điện tử

 

35

D22CQDT01-B

60

QLDT.PTIT.EDU.VN

Bùi Thị Dân

Khoa KTĐT (đt: 0945072222)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.501-A2

36

D22CQDT02-B

63

QLDT.PTIT.EDU.VN

Phạm Văn Sự

Khoa KTĐT (đt: 0917518528)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.601-A2

37

D22CQDT03-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lương Công Duẩn

Khoa KTĐT (đt: 0983410746)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.101-A3

38

D22CQDT04-B

68

QLDT.PTIT.EDU.VN

Trương Minh Đức

Khoa KTĐT (đt: 0363670466)

Sáng (11h00), Thứ 5 (Ngày 20/10/2022), P.102-A2

               

 

III. TT Đa phương tiện, Kế  toán, Marketing,  Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính

 

TT

Lớp

Sỹ số

Buổi học, phòng học chính (học kỳ 1)

Cố vấn học tập

Lịch họp đầu khóa

(buổi, ngày, phòng)

Truyền thông Đa phương tiện

39

D22CQTT01-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Vũ Thùy Linh

Khoa ĐPT (đt: 0906024296)

Sáng (11h00), Thứ 2 (Ngày 17/10/2022), P.601-A2

40

D22CQTT02-B

65

QLDT.PTIT.EDU.VN

Vũ Thùy Linh

Khoa ĐPT (đt: 0906024296)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.502-A2

Thương mại điện tử

41

D22CQTM01-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thanh Nga

Khoa QTKD (đt: 0976243290)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.601-A2

42

D22CQTM02-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Trần Thị Thập

Khoa QTKD (đt: 0912212929)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.403-A2

Ngành Kế toán

 

43

D22CQKT01-B

55

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Thi Ánh

Khoa TCKT (đt: 0904848855)

Sáng (11h00), Thứ 6 (Ngày 21/10/2022), P.105-A2

44

D22CQKT02-B

61

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Chinh Lam

Khoa TCKT (đt: 0914348434)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.605-A2

45

D22CQKT03-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Lê Thị Ngọc Phương

Khoa TCKT (đt: 0904994123)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.801A-A2

Marketing

46

D22CQMR01-B

64

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Việt Dũng

Viện KTBĐ (đt: 0914776710)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.801B-A2

47

D22CQMR02-B

63

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Việt Dũng

Viện KTBĐ (đt: 0914776710)

Sáng (11h00), Thứ 5 (Ngày 20/10/2022), P.G03-A2

48

D22CQMR03-B

64

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Phương Dung

Viện KTBĐ (đt:0936242011)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.801A-A2

49

D22CQMR04-B

62

QLDT.PTIT.EDU.VN

Nguyễn Thị Phương Dung

Viện KTBĐ (đt: 0936242011)

Sáng (11h00), Thứ 5 (Ngày 20/10/2022), P.305-A2

Công nghệ tài chính

 

50

D22CQTC01-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Vũ Quang Kết

Khoa TCKT (đt: 0916353858)

Sáng (11h00), Thứ 3 (Ngày 18/10/2022), P.503-A2

51

D22CQTC02-B

58

QLDT.PTIT.EDU.VN

Trần Quốc Khánh

Khoa TCKT (đt:)Khoa TCKT (đt: 0901701189)

Sáng (11h00), Thứ 4 (Ngày 19/10/2022), P.403-A2

               

 

1409 lượt xem