Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Vũ Khánh Quý

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Lê Ngọc Hưng
18/01/2021
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Vũ Khánh Qúy
03/03/2021

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG MẠNG MANET

Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông

Mã số:             9.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Khánh Quý

Người hướng dẫn khoa học:

  1. TS. Nguyễn Tiến Ban
  2. TS. Nguyễn Đình Hân

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án thiết lập mới năm giao thức và một cơ chế định tuyến cho MANET. Cụ thể là:

(1) Giao thức định tuyến A-WCETT (Advance Weighted Cumulative Expected Transmission Time) cải thiện hiệu năng của các mạng multi-channel MANET.

(2) Giao thức định tuyến MM-AODV (Multi-Metric Ad-Hoc On Demand Distance Vector) cải thiện hiệu năng của các mạng MANET.

(3) Giao thức định tuyến Q-AODV (Quality Ad-Hoc On Demand Distance Vector) cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu năng của các mạng multimedia MANET.

(4) Các giao thức định tuyến AERP (An Advanced Energy Efficient and High Performance Routing Protocol) và HPLR (High Performance Longer Lasting Network Lifetime Routing Protocol) cải thiện hiệu năng và kéo dài thời gian hoạt động của các mạng MANET.

(5) Một cơ chế định tuyến cho phép thiết lập trên đó các giao thức định tuyến hiệu quả cho các mạng Cloud-assisted MANET.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Về mặt ứng dụng, những giao thức và cơ chế định tuyến mới trong luận án có thể được sử dụng để phát triển những mạng MANET thực tiễn có hiệu năng cao và hoạt động lâu dài. Về mặt lý thuyết, luận án sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành mạng máy tính, viễn thông, v.v. Những kết quả của luận án cũng được kì vọng sẽ trở thành các chủ đề nghiên cứu thời sự trong tương lai.

Xác nhận của tập thể người hướng dẫn khoa học

PGS.TS. NGUYỄN TIẾN BAN

PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH HÂN

Nghiên cứu sinh

VŨ KHÁNH QUÝ

Title of the thesis: A Study on Improvement of Network Performance in MANETs

Specified field of study:         Telecommunications Engineering

Code of specialty:                   9.52.02.08

Name of the candidate:          Vũ Khánh Quý

Name of the research supervisors:

  1. Prof. Nguyễn Tiến Ban, Ph.D.
  2. Prof. Nguyễn Đình Hân, Ph.D.

Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

Establishment of five novel routing protocols and one new routing mechanism for MANETs, including:

(1) Advance Weighted Cumulative Expected Transmission Time (A-WCETT) routing protocol to improve the performance of multi-channel MANETs.

(2) Multi-Metric Ad-Hoc On Demand Distance Vector (MM-AODV) routing protocol to improve the performance of MANETs.

(3) Quality Ad-Hoc On Demand Distance Vector (Q-AODV) routing protocol to improve the quality of services while keeping a high network performance in multimedia-MANETs.

(4) An Advanced Energy Efficient and High Performance Routing Protocol (AERP) and High Performance Longer Lasting Network Lifetime Routing Protocol (HPLR) to advance the network lifetime while maintaining a high network performance in MANETs.

(5) A routing mechanism that allows to design efficient routing protocols on cloud-assisted MANETs.

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The novel proposed routing protocols and mechanism can be used by both software and hardware providers to develop high performance and longer lasting MANETs. Also, the new results can be served as fundamentals for further studies in the fields of computer network, telecommunications, etc. As a consequence, these new results can be enhanced by researchers as well as specialized students all over the world.

Research supervisors

Assoc. Prof. Nguyễn Tiến Ban, Ph.D

Assoc. Prof. Nguyễn Đình Hân, Ph.D

Candidate

Vũ Khánh Quý

 Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh