Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Phạm Anh Thư

logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Lê Thị Ngọc Anh
07/01/2019
logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. NGUYỄN KIM QUANG
18/01/2019

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG

Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông
Mã số: 9.52.02.08
Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Anh Thư
Người hướng dẫn khoa học:
1. TS. Vũ Tuấn Lâm
2. PGS.TS Đặng Thế Ngọc
Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng được mô hình giải tích để đánh giá hiệu năng của hệ thống MMW-RoF dưới tác động đồng thời từ phân hệ truyền dẫn sợi quang RoF và phân hệ truyền dẫn vô tuyến MMW.
2. Đề xuất giải pháp sử dụng giải pháp ghép kênh không gian trong sợi quang và phân tập không gian trong đường truyền vô tuyến nâng cao hiệu năng của hệ thống MMW-RoF.
3. Đề xuất sử dụng mã hóa mạng cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF hai hướng bán song công.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án đã đề xuất các mô hình mới về mặt lý thuyết và phân tích đưa ra các mô hình giải tích để đánh giá hiệu năng hệ thống MMW-RoF. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu tiếp theo, cho việc thiết kế và đánh giá tính khả thi của hệ thống MMW-RoF. Ngoài ra, các kết quả này còn có thể ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học.

Xác nhận của tập thể
người hướng dẫn khoa học

TS. VŨ TUẤN LÂM

PGS.TS. ĐẶNG THẾ NGỌC

Nghiên cứu sinh

PHẠM ANH THƯ

INFORMATION ON DOCTORAL DISSERTATION

Title of the thesis:
Performance Improvement Methods of Millimeter – Wave Radio over Fiber Systems for Broadband Radio Access Networks.
Specified field of study: Telecommunications Engineering
Code of specialty: 9.52.02.08
Name of the PhD candidate: Phạm Anh Thư
Name of the research supervisors:
1. Vũ Tuấn Lâm, Ph.D.
2. Đặng Thế Ngọc, Ph.D, Associate Professor.

Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

The scientific contributions of the thesis are summarized as follows:
1. Development of an analytical model to evaluate the performance of the MMW-RoF systems considering simultaneous impacts of RoF and MMW subsystems.
2. Proposal of a hybrid solution using spatial multiplexing in the optical fiber and spatial diversity in the radio links to improve the performance of the MMW-RoF systems.
3. Proposal of a novel solution that exploits network coding to enhance the performance of bidirectional MMW-RoF systems.

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The thesis’s results and outcomes on the new theoretical and analytical models for evaluating the performance of MMW-RoF systems and the performance improvement methods can be considered as useful information to further develop and realize practical and efficient MMW-RoF systems for next generation radio access networks. In addition, the research results and the literature information presented in the thesis can be used for teaching and for further research on the related subjects/majors in universities.

Research supervisors

Vũ Tuấn Lâm, Ph.D.

Đặng Thế Ngọc, Ph.D, Associate Professor.

PhD candidate

Phạm Anh Thư

Tài liệu tham khảo