Nền tảng số kết nối việc làm cho sinh viên PTIT

Ngày 4/5/2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – PTIT đã công bố ra mắt cổng thông tin việc làm mới JOB PTIT của nhà trường tại địa chỉ jobs.ptit.edu.vn.

Là cổng thông tin việc làm dành cho tất cả sinh viên Học viện, JOB PTIT do Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của trường trực tiếp xây dựng, với mục đích hỗ trợ nhu cầu tìm kiếm các đơn vị thực tập hay việc làm ‘part time’ với các sinh viên chưa ra trường, tìm kiếm việc làm ‘fulltime’ của các sinh viên sắp tốt nghiệp.