Người là niềm tin tất thắng

Chương trình đào tạo và phát triển dành cho sinh viên tài năng
13/05/2022
Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo tuyển dụng
17/05/2022

Với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Lãnh tụ kính yêu của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam trên chặng đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng chân chính cách mạng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn gian nan thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong suốt 92 năm qua đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và các thế hệ người dân Việt Nam. Đảng đã quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó là thành quả vĩ đại bắt nguồn từ giá trị to lớn của tư tưởng vì dân, thương dân mà Bác Hồ kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngày 19/5 hàng năm đã trở thành ngày lễ thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, ngày trọng đại có ý nghĩa lịch sử và xã hội sâu sắc. Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn khi các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tâm khảm các thế hệ người dân Việt Nam đều bồi hồi, xúc động tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu với lòng thành kính và biết ơn vô hạn. 

Càng nhớ Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Người, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam càng phải ra sức phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng, với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quyết tâm hành động sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác kính yêu hằng mong. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững niềm tin tất thắng vào con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và soi đường dẫn lối đi đến bến bờ vinh quang.

Thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, đảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trở thành trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

837 lượt xem