Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 03 năm 018

Thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 01 năm 2018
08/01/2019
Thông báo cấp Bằng tốt nghiệp tháng 04 năm 2018
08/01/2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, thông báo Cấp bằng tốt nghiệp tháng 03 năm 2018.

Chi tiết thông báo và danh sách cụ thể theo file đính kèm:

Thông báo số 111/TB-HV ngày 06/3/2018Danh sách chi tiết
Thông báo số 112/TB-HV ngày 09/03/2018Danh sách chi tiết

580 lượt xem