Thủ tục, mẫu biểu xin học lại, miễn học, miễn thi, bảo lưu điểm, học cải thiện điểm, học môn học thay thế

Danh sách, điện thoại liên hệ của BCS các lớp CĐ/ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2011-2012 (28/10/2009 )
28/10/2009
Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới Hồ sơ HSSV, Thẻ sinh viên, ra trường
28/10/2009
Show all
 

Thủ tục, mẫu biểu xin học lại, miễn học, miễn thi, bảo lưu điểm, học cải thiện điểm, học môn học thay thế
VI/ THỦ TỤC SINH VIÊN XIN HỌC LẠI, BẢO LƯU, MIỄN HỌC- MIỄN THI

1. Mẫu đơn:

– Đơn xin học lại (học ghép) của sinh viên (mẫu 11a)

– Đơn xin học lại (tổ chức lớp riêng) của lớp/nhóm sinh viên (mẫu 6.2)

–  Đơn xin học lại (môn học thay thế) vì lý do thay đổi CTĐT (mẫu 10)
–  Đơn xin học lại (hủy kết quả học tập cũ) do bị ngừng học vì học lực (mẫu 11b)
–  Đơn xin miễn học – miễn thi – tạm hoãn học (mẫu 13)
–  Đơn xin bảo lưu, chuyển điểm (mẫu 14)

– Đơn xin miễn học – miễn thi các học phần tiếng Anh (mẫu 6.4)

– Đơn xin miễn học – miễn thi học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng vì lý do sức khỏe (BM.GVCTSV.07.04).

2. Thủ tục:

– Đăng ký học lại

+ Sinh viên làm đơn hoặc thực hiện các thủ tục, hướng dẫn đăng ký học lại vào đầu các kỳ học (hoặc các kỳ học riêng, học kỳ hè) theo thông báo của phòng GV&CTSV.

+ Đối với lớp học riêng (>30 sinh viên), căn cứ thông báo của Phòng GV&CTSV sinh viên nộp phí học lại để đăng ký học lại và thực hiện việc học lại theo lịch học được thông báo. Sinh viên không nộp phí học lại, coi như không đăng ký học lại.

– Xin được miễn học, miễn thi, tạm hoãn học:

a) Sinh viên làm đơn theo mẫu của Học viện.

b) Sinh viên nộp đơn trong thời hạn không quá 2 tuần tính từ đầu học kỳ chính khóa hoặc không quá 01 tuần đối với các học kỳ phụ, kỳ hè hoặc học kỳ học bổ sung kiến thức.

c) Được Trưởng đơn vị quản lý giáo vụ phê duyệt, có thông báo chấp thuận cho phép miễn học, miễn thi, tạm hoãn học (Biểu BM.GVCTSV.07.05)

Các thủ tục chi tiết:

a) Sinh viên làm đơn xin miễn học, miễn thi, tạm hoãn học nộp cho Đơn vị quản lý giáo vụ (kèm bảng điểm hoặc hồ sơ có liên quan).

b) Không quá 1 tuần kể từ thời điểm hết hạn nhận đơn, Đơn vị quản lý giáo vụ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục rà soát, ban hành thông báo cho phép miễn học, miễn thi, tạm hoãn học tập.

Trường hợp không chấp nhận miễn học, miễn thi, tạm hoãn học Đơn vị quản lý giáo vụ phải thông báo lý do cho sinh viên biết.

c) Không quá 1 tuần kể từ ngày ban hành thông báo miễn học, miễn thi, tạm hoãn học, đơn vị quản lý giáo vụ có trách nhiệm: thông báo kết quả cho sinh viên; cập nhật danh sách lớp môn học; và cập nhật dữ liệu, hồ sơ quản lý kết quả học tập của sinh viên.

BM.GVCTSV.07.04
Biểu BM.GVCTSV.07.05
mẫu 11a
mẫu 6.2
mẫu 10
Mẫu 11b
mẫu 13
mẫu 14
Mẫu 6.4