Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 2, năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Triển khai đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kinh tế và Truyền thông đa phương tiện – Khóa 2018
09/12/2021
Thông báo: Kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo phía bắc
16/12/2021

Kính gửi:     – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;

                       – Giảng viên CVHT các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021

                      – Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021.

 

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện;

– Căn cứ Chương trình, kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của hệ đại học chính quy các khóa 2018 các ngành Kỹ thuật (gọi tắt: khóa 2018), 2019, 2020, 2021. Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên quan đến Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho các lớp sinh viên khóa 2018, 2019, 2020, 2021 như sau:

  1. Phổ biến kế hoạch đăng ký môn học:
  2. Thời gian phổ biến:

– Khóa 2018, 2019 và 2020: từ 11h00 – 12h00 ngày thứ Sáu (17/12/2021)

– Khóa 2021: từ 09h30-17h30 ngày thứ Hai (27/12/2021), cụ thể:

+ 9h30-10h30: Các lớp CN3,4,7,8; E1,2; VT3,4,7,8; DT3,4; PT1,2,3,4; KT1,2,3 và TC2;

+ 14h30-15h30: Các lớp CN1,2,5,6,9,10; E3,4; DT1,2; TT1,2; QT1,2,3; MR2 và TC1;

+ 16h30-17h30: Các lớp CN11,12; E5; AT1,2,3,4; VT1,2,5,6; MR1,3,4 và TM1,2;

  1. Thành phần tham gia:

Đại diện phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV; các Cố vấn học tập các lớp; Ban cán sự các lớp khóa 2018, 2019, 2020; Toàn thể sinh viên khóa 2021 (theo lịch ở mục 1).

  1. 3. Hình thức và nội dung phổ biến:

– Hình thức: tổ chức trực tuyến, qua hệ thống Trans (ID phòng họp: 195974)

– Nội dung: Phổ biến kế hoạch, hình thức đăng ký và các nội dung khác liên quan đến đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022.

– Lưu ý: Ban cán sự các lớp (từ khóa 2018 đến khóa 2020) có trách nhiệm tham gia buổi phổ biến đầy đủ và phổ biến, quán triệt lại các nội dung cho lớp. Các lớp không tham gia sẽ phải đăng ký môn học vào cuối đợt sau khi các lớp khác đã hoàn thành đăng ký.

  1. Đăng ký nguyện vọng học tập:
  2. Thời gian đăng ký (Lịch chi tiết gửi kèm):

– Khóa 2018 đến 2020: ngày 18-21/12/2021.

– Khóa 2021: từ ngày 30/12/2021 đến 06/01/2022.

  1. Nội dung: Sinh viên đăng ký nguyện vọng các môn sẽ học trong học kỳ 2 (2021-2022) theo hình thức trực tuyến. Đây là căn cứ để Học viện xây dựng kế hoạch học tập để sinh viên đăng ký.
  2. Hình thức đăng ký: Đăng ký trên hệ thống QLĐT (Hướng dẫn tại Phụ lục 1)
  3. Lưu ý:

+ Các sinh viên không đăng ký nguyện vọng sẽ không được đăng ký lịch học chính thức.

+ Sau khi quay trở lại học tập trực tiếp tại Học viện, sinh viên nộp bản giấy phiếu đăng ký môn học có xác nhận của Cố vấn học tập tại văn phòng 1 cửa (sinh viên nộp theo lớp). Tài liệu hướng dẫn, phiếu đăng ký môn học… ban cán sự các lớp nhận tại Văn phòng một cửa hoặc liên hệ số điện thoại 083.655.9808 (trong giờ hành chính).

III. Tổ chức đăng ký thử thời khóa biểu (riêng cho khóa 2021):

– Thời gian: từ 0h00 đến 24h00 ngày 10/01/2022 (thứ 2)

– Mục đích: Giúp sinh viên khóa 2021 làm quen với việc đăng ký môn học trên hệ thống QLĐT.

– Sau 24h00 ngày 10/01/2022, kết quả đăng ký thử của sinh viên trên hệ thống QLĐT sẽ được hủy để sinh viên đăng ký lịch chính thức.

  1. Đăng ký thời khóa biểu chính thức:

– Thời gian: từ ngày 22/12/2021 đến ngày 14/01/2022 (Lịch chi tiết kèm theo);

– Phòng Giáo vụ sẽ thông báo Thời khóa biểu chi tiết các học phần tổ chức trong kỳ học trước ngày 21/12/2021 tại website: https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/.

– Nội dung, hình thức: Đăng ký môn học trực tuyến trên hệ thống QLĐT.

– Số điện thoại hỗ trợ trong thời gian đăng ký: 08 3655 9808  (trong giờ hành chính).

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Khoa/Viện có liên quan, các CVHT phối hợp và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Học viện.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Lịch đăng ký môn học của các lớp sinh viên

Phuluc1_Huong_dan_dang_ky_nguyen_vong

Phuluc2_CTDT_Kỳ2_2021_2022

Phuluc3_Huong_dan_dang_ky_cac_hoc_phan_Tieng_Anh

Phuluc4_Quydinh_Mau_Don_de_nghi_ho_tro_dang_ky

1220_TKB_HK2 NAM HOC 2021-2022