Thông báo: V/v Phân nhánh đầu vào và đăng ký học học phần tiếng Anh khóa 2019

Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019
27/11/2019
Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cơ sở đào tạo Hà Nội
03/12/2019

Căn cứ kết quả thi phân loại đầu vào tiếng Anh khóa 2019 và kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức đào tạo tiếng Anh cho khóa 2019, phòng Giáo vụ thông báo như sau:

  1. Kết quả thi phân loại đầu vào của Sinh viên (Phụ lục 1)
  2. Các sinh viên đạt tổng điểm từ 250 điểm trở lên được bố trí vào học các lớp nhánh 1 (học các học phần từ A21 đến B12. Trường hợp sinh viên có nhu cầu chuyển xuống học nhánh 2 (học các học phần từ A11 đến A22) làm đơn theo mẫu (Phụ lục 2) xin chuyển nhánh học và nộp tại Văn phòng 1 cửa – ô số 1 từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2019.
  3. Các sinh viên đã thi phân loại tiếng Anh đầu vào đạt tổng điểm dưới 250 điểm và các sinh viên không dự thi đầu vào được bố trí vào học các lớp nhánh 2 (học các học phần từ A11 đến A22).

Lưu ý:  Các học phần Tiếng Anh (4 học phần với 14 tín chỉ) là các học phần bắt buộc sinh viên phải tích lũy để hoàn thành chương trình đào tạo. Kết quả thi phân loại đầu vào là để mỗi sinh viên đăng ký học theo nhánh học phù hợp với khả năng của mình.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phụ lục 1: Kết quả thi

Phụ lục 2: Đơn xin chuyển nhánh học