Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp ĐHCQ khóa 2016-2020
26/11/2019
Thông báo: V/v Phân nhánh đầu vào và đăng ký học học phần tiếng Anh khóa 2019
28/11/2019
– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020;

Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với các lớp môn học – học phần khóa 2019  cụ thể:
–  Thời gian thi: từ 30/12/2019 đến 19/01/2020
– Lịch thi: Đề nghị sinh viên truy cập trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn để xem lịch thi cá nhân.
Mọi thắc mắc về lịch thi liên hệ thầy Hiếu – phòng Giáo vụ (email: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

***Sinh viên thường xuyên theo dõi lịch được cập nhật trên tài khoản cá nhân (http://qldt.ptit.edu.vn)

Trân trọng ./.