Thông báo: Thời khóa biểu học tập Học kỳ 2 năm học 2023-2024 khóa 2020, 2021, 2022 (dự kiến)

Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2023
13/12/2023
Thông báo: Lịch hướng dẫn online cho sinh viên thực tập tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2020-2024 (khối ngành kinh tế và TTĐPT)
15/12/2023
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2023-2024, cụ thể:
Sinh viên download file kèm.
Lưu ý: Theo đề nghị của Khoa/Bộ môn 1 số môn học sinh viên sẽ học theo khóa/ngành riêng từng nhóm cụ thể (sinh viên xem cột ghi chú trên file TKB): INT1306- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; INT13147- Thực tập cơ sở; FIA1324- Quản trị tài chính doanh nghiệp
Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra và sắp xếp lịch học học kỳ mới cho bản thân.