Thông báo: Thời khóa biểu và danh sách các lớp học hè năm học 2011-2012 (Cập nhật Danh sách 02/07/2012)

Cty VTN thông báo tuyển dụng lao động tháng 06-07/2012
05/06/2012
Thông báo thu nợ học phí kỳ II năm học 2011-2012 (ĐH-CĐ chính quy cơ sở Hà Đông)
05/06/2012
Show all
Căn cứ Kế hoạch tổ chức học lại các lớp chính quy năm 2011-2012 của Học viện (số: 116/GV&CTSV ngày 01/03/2012); Trên cơ sở đăng ký học lại của sinh viên và các đăng ký, phân công giảng dạy của các Khoa đào tạo 1. Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu các lớp học hè, danh sách các lớp và một số lưu ý sau:

1.      Thời khóa biểu và danh sách các lớp học lại (có chi tiết kèm theo) theo kế hoạch đã công bố: gồm 55 lớp. Riêng các lớp học lại về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng sẽ có thông báo lịch học và danh sách sau.

Riêng đối với 02 môn: chuyên đề Triết học Mác-Lênin và chuyên đề Kinh tế chính trị sinh viên có thể đăng học lại bổ sung (nộp học phí tại Phòng KTTC-Bộ phận một cửa, không phải làm đơn) trước 15/06/2012.

2.      Đối với các lớp riêng sinh viên tự đăng ký: Các môn học đã bố trí được giảng viên giảng dạy (có danh sách kèm theo) đề nghị giảng viên và sinh viên các lớp riêng thống nhất và gửi thời khóa biểu giảng dạy (thời gian học từ 25/06 đến 30/07/2012) về Phòng GV&CTSV để bố trí hội trường và tổ chức theo dõi quản lý trước 15/06/2012.

Các sinh viên các lớp, các khóa còn nợ các môn có tên trong danh sách lớp riêng nêu trên có thể đăng ký học lại (nộp học phí tại Phòng KTTC-Bộ phận một cửa, không phải làm đơn) trước 15/06/2012. Sinh viên đã đăng ký yêu cầu nộp học phí trước 15/06/2012.

3.      Đối với các môn không bố trí học được trong kỳ hè (có danh sách môn học và danh sách sinh viên kèm theo) do số lượng sinh viên ít hoặc không bố trí được giảng viên giảng dạy đề nghị các sinh viên nhận lại học phí đã nộp tại Phòng KTTC-Bộ phận một cửa hoặc có thể bảo lưu học phí vào các lớp học sau.

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Phòng/ Ban chức năng liên quan và các sinh viên học lại để biết và tổ chức thực hiện.

Trân trọng!