Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2011 – 2012 các lớp ngành CNTT
24/06/2012
Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
26/06/2012
Show all
Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012)
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên thông báo thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Có bổ xung thêm môn học – cập nhật 26/06/2012):
Đề nghị các sinh viên tham gia lớp học lại, lớp riêng hè thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu này

Trân trọng ./.