Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định KT, Kỷ luật, cấp học bổng sinh viên

Lịch thi lại kỳ thi học kì 1 khóa 2011 năm học 2011-2012
27/03/2012
Thông báo về việc hoàn tất nộp học phí kỳ II năm học 2011-2012 của sinh viên các lớp CĐ, ĐH chính quy
04/04/2012
Show all
(28/9/2012), phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên
– Quyết định thi hành kỷ luật KHIỂN TRÁCH sinh viên nợ học phí
– Danh sách sinh viên các lớp E09-E10 bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp D08 bị khiển trách
  (những sinh viên khóa D08 nợ học phí sẽ bị xem xét lại điều kiện dự thi tốt nghiệp)
– Danh sách sinh viên các lớp D09KT-QT-VT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp D09CN-DT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp D10VT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên lớp D10CN-QT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp D11CN-DT-KT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp D11QT-VT bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp C10 bị khiển trách
– Danh sách sinh viên các lớp C11 bị khiển trách
——————————–
Phòng GV&CTSV thông báo kết quả đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện và các quyết định khen thưởng kỷ luật sinh viên học kỳ 1 năm học 2011-2012:

            1/ Kết quả đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện:

– Học kỳ 1 năm học 2011-2011  (29/03/2012);

            2/ Các quyết định khen thưởng: 

– QĐ Khen thưởng những sinh viên có thành tích cao trong học tập (D07)(29/03/2012);

– Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng tính điểm TBCHTMR (29/03/2012);

– QĐ Khen thưởng tập thể lớp, các sinh viên:  (05/04/2012)

– QĐ Khen thưởng bổ sung sinh viên học kì 1 năm học 2011-2012:  (01/06/2012)

– QĐ khen thưởng bổ sung sinh viên có kết quả tốt trong học tập:  (26/06/2012)

– QĐ cấp học bổng KKHT (bổ sung): (26/06/2012)

3/ Các quyết định kỷ luật:

                    – QĐ Kỷ luật cảnh cáo (3 sinh viên):  (04/06/2012)

– QĐ Kỷ luật khiển trách (4 sinh viên)  (04/06/2012)

          Trân trọng.

Quyết định thi hành kỷ luật KHIỂN TRÁCH sinh viên nợ học phí
Danh sách sinh viên các lớp E09-E10 bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D08 bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D09KT-QT-VT bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D09CN-DT bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D10VT bị khiển trách
Danh sách sinh viên lớp D10CN-QT bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D11CN-DT-KT bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp D11QT-VT bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp C10 bị khiển trách
Danh sách sinh viên các lớp C11 bị khiển trách
KQ rèn luyện sinh viên 2011-2012
QĐ Khen thưởng những sinh viên có thành tích cao trong học tập (D07)
Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng tính điểm TBCHTMR
QĐ Khen thưởng tập thể lớp, các sinh viên
QĐ Khen thưởng bổ sung sinh viên học kì 1 năm học 2011-2012
QĐ khen thưởng bổ sung sinh viên có kết quả tốt trong học tập
QĐ cấp học bổng KKHT (bổ sung)
QĐ Kỷ luật cảnh cáo (3 sinh viên)