Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Thông báo: Danh sách sinh viên các hệ, các khóa chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (CSHĐ, tháng 3/2013)
23/04/2014
Lịch học môn “Kỹ năng thuyết trình” của các lớp Đại học khóa 2010 (học từ 04/5/2011)
27/04/2014
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014
Ngày 15/05/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Thay đổi lịch thi các lớp môn học Các kỹ thuật lập trình các lớp D11VT1,2,3,4,5,7 sẽ thi vào 31/5/2014. Buổi sáng: 501A3, buổi chiều 601A3.

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho các bạn trong lớp được biết và thực hiện nghiêm túc lịch đã được điều chỉnh

Trân trọng./.———————————————————————————–

Ngày 08/05/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cập nhật lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên các lớp cao đẳng, đại học chính quy khóa 2013; liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 . Cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng./.———————————————————————————–

Ngày 25/04/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hiệu chỉnh phòng thi một số lớp (các lớp thay đổi đã được đánh dấu màu vàng) . Cụ thể sinh viên download file kèm (cập nhật 25/04/2014)

Trân trọng./.———————————————————————————–

Ngày 15/04/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hiệu chỉnh lịch thi môn Thương mại điện tử các lớp D11QT1-5. Cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng./.

————————————————————————————

Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên hệ liên thông CĐ- ĐH chình quy 2013, Đại học cao đẳng chính quy khóa 2012; 2011;2010. Cụ thể như sau:

Download file đính kèm

Đề nghị ban cán sự các lớp thông báo cho các bạn sinh viên lớp được biết thực hiện nghiêm túc thông báo này. Mọi điều chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo sau.

Trân trọng./.

Tải về: