Thông báo: Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến) (10/10/2016 )

Thông báo: V/v Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Liên thông CĐ–ĐH khóa 2014 ngành VT, CNTT (lớp L14VT, L14CNTT)
07/10/2016
Thông báo V/v: Tổ chức học các học phần chuyên môn thay thế khối kiến thức tốt nghiệp
13/10/2016
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:
Ngày 10/10/2016Căn cứ văn bản số 26/TTr-ĐPT ngày 29/09/2016 đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt về việc thay thế môn học trong chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện (D13PTDPT).

Phòng Giáo vụ thông báo: Dừng việc đào tạo môn học Kiến trúc và thiết kế phần mềm (INT1427) trong học kỳ 1 năm học 2016-2017 và sẽ thay thế môn học trên bằng môn học Nhập môn công nghệ phần mềm (INT1340) vào học kỳ 8 đối với sinh viên lớp D13PTDPT.

Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D16PT5

————————————————————————————————————————————–

 

Công bố lịch giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Dự kiến), đề nghị các sinh viên nghiên cứu kỹ lịch để đăng ký môn  học theo đúng kế hoạch, cụ thể như sau:

         Sinh viên download file kèm
Tải về: