TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

Thông báo: Về việc cung cấp thông tin cần thiết để ghi nội dung trên văn bằng hệ Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các ngành ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CN ĐPT)
07/10/2021
Thông báo: V/v Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội
08/10/2021
Phòng Giáo vụ thông báo các tài liệu hướng dẫn cho sinh viên đầu khóa học – Khóa tuyển sinh năm 2021. Các nội dung này sẽ được Học viện phổ biến trong tuần lễ công dân. Bao gồm:
1. Thông báo về Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2021.
2. Thông tin về các đơn vị trong Học viện và cơ sở đào tạo Hà Nội.
3. Khung chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy khóa 2021.
4. Quy chế đào tạo tín chỉ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng đối với khóa 2021.
5. Lược trích một số quy chế, quy định về quản lý đào tạo và công tác sinh viên.
– Một số chính sách của nhà nước về học phí và tín dụng đối với sinh viên trích quy định đào tạo đại học theo tín chỉ của học viện công nghệ bưu chính viễn thông
– Trích quy định thi kết thúc học phần hệ đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ của học viện công nghệ bưu chính viễn thông
– Trích quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
– Trích quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
– Quy định về tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng anh trình độ đại học chính quy tại học viện
– Quy định học cùng lúc hai chương trình
– Quy định về học bổng khuyến khích học tập
– Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên
– Quy định về thu nộp học phí và các khoản lệ phí từ ncs, học viên, sinh viên của học viện
– Nội quy giảng đường, lớp học
6. Hướng dẫn thủ tục hành chính, Các mẫu biểu sinh viên thường sử dụng.