Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên (15/10/2009 )

Thông báo điểm thi cao học đợt 2 và điểm chuẩn
15/10/2009
Các quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010 (19/10/2009 )
19/10/2009
Show all
Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên
Ngày 18/09/2009, Giám đốc Học viện Công nghệ BCVT đã ban hành Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên tại Học viện Công nghệ BCVT.

Chi tiết toàn văn Quy định xin xem, tải tại đây