Các quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010 (19/10/2009 )

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên (15/10/2009 )
15/10/2009
Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010 (19/10/2009 )
19/10/2009
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách các Quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010

Các quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010
TT
Số hiệu văn bản và ngày tháng ban hành Thông tin về sinh viên Nội dung, lý do thôi học Ghi chú
1 818/QĐ-GV&CTSV, ngày 15/10/2009 Nguyễn Văn Hà, lớp C09CN Thôi học vì hoàn cảnh gia đình SV tuyển mới năm 2009
2 821/QĐ-GV&CTSV, ngày 15/10/2009 Hoàng Văn Vị, lớp D09-VT3 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình SV tuyển mới năm 2009
 3  858/QĐ-GV&CTSV, ngày 20/10/2009  Nguyễn Thanh Hải, lớp D08-DT1 Chuyển sang học tại Học viện KTMM  SV nhập học khóa 2008
4 789/QĐ-GV&CTSV, ngày 06/10/2009 Vũ Đức Trung, lớp D08-DT2 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình SV nhập học khóa 2008
5 722/QĐ-GV&CTSV, ngày 24/9/2009 Lê Ngọc Tân, lớp D09-VT4 Chuyển vào học tại Học viện cơ sở TP.HCM SV tuyển mới năm 2009
6 780/QĐ-GV&CTSV, ngày 05/10/2009 Trịnh Huy Công, lớp C09-CN Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
7 734/QĐ-GV&CTSV, ngày 28/9/2009 Hoàng Thị Huyền Trang,lớp D08-CN2 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
8 733/QĐ-GV&CTSV, ngày 28/9/2009 Nguyễn Văn Quý, lớp C07-VT1 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
 9 732/QĐ-GV&CTSV, ngày 28/9/2009 Trần Minh Tú, lớp C07-VT2 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
 10 910/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Hoàng Minh Trí, lớp D09-CN5 Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
 11 951/QĐ-GV&CTSV, ngày 18/11/2009 Nguyễn Hương Xuân, lớp C09-QT Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
 12 9/QĐ-GV&CTSV, ngày 23/11/2009 Lê Ngọc Sơn, lớp C09-VT Thôi học vì hoàn cảnh gia đình
 13  983/QĐ-GV&CTSV, ngày 07/12/2009  Trần Đăng Trung, lớp C08-CN1  Thôi học vì hoàn cảnh gia đình