Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006) (11/10/2009 )

Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 (11/10/2009 )
11/10/2009
Thông báo đổi phòng học các lớp D06CN, D09CN4, D09DT2 (từ 12/10/2009)
11/10/2009
Show all
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy (gọi tắt là Quy chế 25/2006)
– Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp;

– Quy chế này áp dụng đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy ở các trình độ đại học và cao đẳng trong các trường đại học, học viện; trường đại học và trường cao đẳng thực hiện theo học chế mềm dẻo kết hợp niên chế với học phần;