Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) (11/9/2014 )

Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )
11/09/2014
Thông báo: Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010–2015 Cơ sở đào tạo Hà Nội
26/09/2014
Show all
Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014)
Học viện thông báo:

Kế hoạch đào tạo, tiến trình học tập chuẩn, danh sách các môn học (tiên quyết, trước sau, song hành) của các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) cụ thể như sau:

            Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: