Thông báo: Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010–2015 Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kế hoạch đào tạo các ngành đại học chính quy (áp dụng từ 2014) (11/9/2014 )
11/09/2014
Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký học lại, học hai văn bằng trong học kỳ I năm học 2014-2015 (26/9/2014 )
26/09/2014

 

THÔNG BÁO

Về việc xét điều kiện dự thi, làm Đồ án/Khóa luận  tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp

hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010–2015- Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, căn cứ kết luận của Tiểu ban xét thi & tốt nghiệp CĐ, ĐH (cơ sở Hà Nội) ngày 25 tháng 09 năm 2014, Phòng Giáo vụ thông báo về điều kiện, kế hoạch và hình thức dự thi tốt nghiệp của sinh viên hệ Đại học Vừa làm vừa học khóa 2010-2015 như sau:

1.    Điều kiện được dự thi tốt nghiệp:

– Sinh viên có đủ các điều kiện sau được Học viện xét, cho phép thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp:

+ Đã hoàn thành chương trình đào tạo (không còn nợ môn học)

+ Không nợ học phí theo quy định của Học viện

+ Không đang trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập.

Hình thức thực hiện:

+ Làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp:  sinh viên đủ điều kiện nêu trên và có điểm trung bình chung học tập đạt từ 6.50 trở lên:

+ Dự thi tốt nghiệp: Các trường hợp đủ điều kiện còn lại  sinh viên tham gia ôn tập và thi 02 môn tốt nghiệp làCơ sở ngành và Chuyên môn ngành.

– Sinh viên đủ điều kiện làm ĐA/KL tốt nghiệp nếu có nhu cầu có thể chuyển sang dự thi tốt nghiệp (SV làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 02 tuần kể từ ngày thông báo).

– Các trường hợp chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do còn nợ môn học, học phí được phép tham gia các lớp hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi cùng khóa học. Trước khi tổ chức thi tốt nghiệp 02 tuần, nếu sinh viên trả nợ xong môn học sẽ được xét điều kiện dự thi bổ sung để dự thi cùng khóa học.

– Các trường hợp hiện tại chưa đủ điều kiện do còn nợ học phí nếu hoàn thành việc nộp học phí trước 26/09/2014sẽ được xét, đưa vào danh sách dự thi  tốt nghiệp cùng đợt.

– Danh sách sinh viên được thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp, hình thức thực hiện tương ứng, kết quả học tập toàn khóa, danh sách nợ học phí… đề nghị xem tại website http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

2.    Kế hoạch thực hiện:

– Sinh viên tập trung để Khoa chuyên môn hướng dẫn, đăng ký ĐA/KL, ôn tập kiến thức dự thi tốt nghiệp theo kế hoạch Trung tâm Đại học mở thông báo.

– Các sinh viên của khóa học sẽ dự thi tốt nghiệp theo kế hoạch tại Học viện – cơ sở đào tạo Hà Đông (Km10 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội-Hà Đông

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự các lớp trên thông báo cho các sinh viên trong lớp để tham dự hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đúng lịch.

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên đủ/ không đủ điều kiện dự thi