Thông báo: V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kỹ thuật và sinh viên các khóa trước.

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
26/06/2020
Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021, Cơ sở đào tạo Hà Nội
16/07/2020

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học chính quy, niên khóa 2015-2020, khối ngành Kỹ thuật, Các sinh viên khóa trước trả nợ môn, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch tham dự lễ tốt nghiệp:

– Thời gian: Từ 8h00 đến 10h30 ngày 10/07/2020 (Thứ Sáu). Chi tiết kế hoạch gửi kèm.

– Địa điểm: Hội trường A2 – Cơ sở đào tạo Hà Nội – Học viện (Km 10, đường Nguyễn Trãi – Hà Đông – Hà Nội).

– Thành phần: + Ban GĐHV; Lãnh đạo, Giảng viên các Khoa/Bộ môn; Lãnh đạo các Phòng/Ban chức năng.

+ Các sinh viên hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2020, khối ngành Kỹ thuật và các khóa trước đã được công nhận tốt nghiệp (có danh sách kèm theo)

  1. Lưu ý:

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện trong giờ hành chính.

– Các sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu gồm: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí KTX còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan.

– Sinh viên nhận bằng chính thức tại phòng phát bằng, tầng 2 – nhà A1 vào ngày thứ 6 (10/07/2020) và các chiều thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

* Lưu ý:

– Sinh viên tham dự lễ phát bằng yêu cầu ngồi theo đúng sơ đồ bố trí chỗ ngồi và danh sách, thứ tự các nhóm lên nhận bằng (danh sách theo từng nhóm như ở file đính kèm).

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

Trân trọng thông báo!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Sơ đồ, chương trình phát văn bằng

Danh sách sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp T7.2020

DSSV khóa trước trả nợ được cấp bằng tốt nghiệp T7.2020