Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 và Lịch học học kỳ 1 năm học 2020-2021, Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kỹ thuật và sinh viên các khóa trước.
02/07/2020
Thông báo: Kế hoạch thu nợ học phí và học lại từ học kỳ II năm học 2019-2020 trở về trước các lớp Cao đẳng, Liên thông CĐ – ĐHCQ, (lần 3)
20/07/2020

Kính gửi:   – Các Khoa đào tạo 1, Viện Kinh tế bưu điện

– Các Phòng/Trung tâm chức năng

– GVCN/CVHT, Ban cán sự và Sinh viên các lớp hệ chính quy tại Cơ sở Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 (Điều chỉnh) và 2020-2021 của Học viện, Học viện thông báo Kế hoạch nghỉ hè, kỳ học phụ (kỳ hè), kỳ thi phụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021 và các thông tin hướng dẫn liên quan tới công tác giáo vụ, công tác sinh viên, lịch học đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 tới các đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên hệ chính quy đang học tại Cơ sở Hà Nội như sau:

 1. Thời gian nghỉ hè: các lớp sinh viên được nghỉ 04 tuần, từ ngày 10/08 đến hết 06/09/2020; sinh viên tập trung trở lại và bắt đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 từ ngày 07/09/2020.
 2. Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối vớicác trường hợp được tham gia kỳ thi phụ theo quy định: Dự kiến tổ chức trong tháng 09-10/2020. Những sinh viên thuộc diện được dự thi kỳ thi phụ phải chủ động theo dõi lịch thi lại công bố trên website của Trung tâm KT&ĐBCLGD và Phòng Giáo vụ để tham gia dự thi.
 3. Lịch học và thi học kỳ phụ (kỳ hè 2020): đối với những sinh viên đăng ký học kỳ hè, thời gian học từ 03/08 đến 06/09/2020; thời gian thi từ 07/09 đến 13/09/2020 (theo Kế hoạch tổ chức kỳ học phụ năm học 2019-2020 tại văn bản số: 337/KH-HV, ngày 18/05/2020 của Học viện và Thông báo số 32/KH-GV, ngày 12/05/2020 của Phòng Giáo vụ).
 4. Thời gian học học kỳ 1 năm học 2020-2021(đối với các lớp khóa 2017, 2018 và 2019): 17 tuần, từ 07/09/2020 đến 03/01/2021, thi học kỳ từ 04/01/2021 đến 31/01/2021. Đại học khóa 2017, 2018, 2019 sẽ thực hiện đăng ký học các học phần của kỳ 1 (2020-2021) từ 28/07 đến 19/08/2020 tùy theo từng khóa (theo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại văn bản số: 421/KH-HV ngày 12/06/2020 và Thông báo 42/CV-GV ngày 12/06/2020 của Phòng Giáo vụ).
 5. Việc thu/nộp học phí học kỳ phụ năm 2020, học kỳ 1 năm học 2020-2021theo các thông báo/lịch thu thu học phí của Phòng Tài chính kế toán – Học viện gửi tới các lớp sinh viên.
 6. Sơ kết học kỳ 2 năm học 2019-2020và một số công tác HSSV đầu năm học 2020-2021: đề nghị Ban cán sự, GVCN/CVHT các lớp triển khai theo Hướng dẫn về công tác Sơ kết học kỳ 2, năm học 2019-2020 tại văn bản số 68/TB-CT&CTSV ngày 15/07/2020 của phòng CT&CTSV – Học viện.
 7. Thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp của các lớp chính quy: các lớp đại học khóa 2016 thực hiện việc thực tập tốt nghiệp, học-thi học phần thay thế tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo các kế hoạch đã được Học viện thông báo và phổ biến.
 8. Đối với việc cấp các giấy xác nhận sinh viên để làm thủ tục vay vốn, xác nhận sổ ưu đãi giáo dục cấp/làm lại thẻ sinh viên,… các sinh viên có nhu cầu đề nghị thực hiện các thủ tục có liên quan tại Văn phòng một cửa (phòng CT&CTSV, phòng Giáo vụ) theo các thông báo trước ngày 15/09/2020.
 9. Đối với các thủ tục xin miễn học/miễn thi, chuyển đổi điểm… các thủ tục ngừng học, thôi học, quay trở lại tiếp tục học tập… củahọc kỳ 1 năm học 2020-2021 yêu cầu sinh viên làm đơn và nộp hồ sơ xin miễn học/miễn thi cho phòng Giáo vụ trước ngày 15/09/2020 và theo các thông báo khác có liên quan.
 10. Đối với việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 sinh viên thực hiện theo thông báo đầu năm học của Học viện.
 11. Đối với những sinh viên đăng ký học 2 CTĐT đồng thời; sinh viên các khóa đã ra trường nhưng còn nợ môn và vẫn còn thời gian đào tạophải chủ động tham khảo thông tin, liên hệ với phòng Giáo vụ và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký học trả nợ môn, xét tốt nghiệp theo đúng quy chế, quy định.
 12. Tổ chức họp giữa GVCN/CVHT và lớp sinh viên trước khi nghỉ hè: GVCN/CVHT các lớp sinh viên bố trí họp với các lớp trước khi nghỉ hè để phổ biến, quán triệt mọi sinh viên trong thời gian nghỉ hè phải đảm bảo kế hoạch học tập (nếu có), đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội. Việc tham gia các hoạt động mít tinh do các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức (nếu có) phải báo cáo và được sự đồng ý của Học viện.

Học viện yêu cầu các Đơn vị có liên quan, GVCN/CVHT, Ban cán sự các lớp sinh viên phổ biến tới toàn thể sinh viên trong lớp biết và thực hiện./.