Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2019-2020 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2019-2020
26/06/2020
Thông báo: V/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kỹ thuật và sinh viên các khóa trước.
02/07/2020

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch công tác năm 2020.

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 540/QĐ-GV&CTSV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020, Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Các khóa từ 2016 đến 2019.

  1. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2019-2020 kèm theo.

  1. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách dự kiến được xét cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện. Các trường hợp sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa trước 17h00 ngày thứ Năm (02/07/2020):

  • Thắc mắc về điểm TBCHT: Phòng Giáo vụ (ô số 1-2).
  • Thắc mắc về điểm thưởng, điểm rèn luyện: Phòng CT&CTSV (ô số 3-4)

Danh sách sinh viên được nhận học bổng, phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau khi có kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện họp.

Trân trọng!

Tải về:  DSSV đủ ĐK xét HB HK1(19-20)