Thông báo: V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập kiến thức dự thi TN cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy các ngành kỹ thuật niên khóa 2011-2015

Thông báo: Lịch thi tốt nghiệp tháng 12/2015 tại cơ sở Hà Đông
01/12/2015
Thông báo :V/v Thu học phí đợt cuối học kì 1 năm học 2015-2016
03/12/2015
Show all

 Kính gửi:             –  Khoa Viễn thông 1         

                              – Khoa Công nghệ thông tin 1

                              – Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

                              – Khoa Cơ bản 1

                              – Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

                              – Phòng Hành chính – Bảo vệ

 Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của hệ Đại học chính quy niên khoá 2011 – 2015 các ngành kỹ thuật (các lớp D11VT, CNTT, ĐPT, Đ-ĐT) đã được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, phòng Giáo vụ gửi quý Khoa, Viện, Phòng thời khóa biểu hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, ôn tập kiến thức dự thi chi tiết cho các lớp sinh viên thuộc các hệ này (kèm công văn).

Đề nghị giảng viên giảng dạy các môn đã được phân công giảng dạy theo kế hoạch điền đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy của lớp và thực hiện đúng thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng sự phối hợp thực hiện của quý Khoa, Viện, Phòng!

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG & GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KIẾN THỨC DỰ THI TỐT NGHIỆP

CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT NIÊN KHÓA 2011 – 2015

(Kèm theo công văn số:  72 /CV – GV  ngày    18   tháng  9   năm 2015 của phòng Giáo vụ )

 

KHOA CƠ BẢN 1:

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN LỚP SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG THỜI GIAN GHI CHÚ
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1 Nguyễn Quang Hạnh D11VT1-3 140 301A2 8h00 Thứ 2 ngày 21/9/2015

 

14h00 Thứ 6 ngày 4/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

2. D11VT4-6 140 301A2 14h00 Thứ 2 ngày 21/9/2015

 

8h00 thứ 6 ngày 4/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

3. D11VT7,8

D11ĐPT

140 301A2 14h00 Thứ 6 ngày 25/9/2015

 

9h00 thứ 5 ngày 3/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1 Đào Mạnh Ninh D11CNPM1-3 160 302A2 8h00 Thứ 6 ngày 25/9/2015

 

9h00 thứ 5 ngày 3/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

5. D11HTTT1-3 160 301A2 14h00 Thứ 6 ngày 25/9/2015

 

14h00 thứ 5 ngày 3/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

6. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1 Đỗ Minh Sơn D11CNPM4, ATTTM, CN12 140 301A2 8h00 Thứ 7ngày 26/9/2015

 

8h00 thứ 4 ngày 02/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

7. D11Đ-ĐT 130 301A2 14h00 Thứ 7 ngày 26/9/2015

 

14h00 thứ 4 ngày 02/12/2015

Lần 1

 

Lần 2

 

Ghi chú:         –  Mỗi buổi hướng dẫn : 4 tiết  

– Giảng viên ghi đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi giảng dạy và gửi về phòng GV – Tầng 1 nhà A1 (B. Hằng )

Toàn văn thông báo
1/12/2015