Tờ khai y tế

Trước tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này khi học sinh, sinh viên đi học trở lại, ngày 13/02/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 406/BGDĐT-GDTC yêu cầu 63 tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 180/MT-VP.

Để phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho sinh viên, đề nghị toàn thể Sinh viên, Học viên cung cấp thông tin y tế tại bảng khảo sát này. Chi tiết Tờ khai y tế