Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

(Kèm theo Quyết định số 440/ĐT&KHCN ngày 26/06/2009 của Giám đốc Học viện)

Chuẩn đầu ra của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thể hiện ở 6 yêu cầu mà Học viện đặt ra và cam kết với xã hội, với người học, là sẽ trang bị cho người học trong quá trình đào tạo, đó cũng là yêu cầu đối với người học. Sáu yêu cầu được cụ thể hóa bằng: Kiến thức, Kỹ năng chuyên môn, Kỹ năng mềm, Năng lực, Hành vi và Ngoại ngữ của người học sau khi ra trường.
1. Về kiến thức
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

Kiến thức giáo dục đại cương: : trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội.
Kiến thức cơ sở ngành và ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện và hiện đại về kinh tế và quản trị kh doanh như kinh tế học, nguyên lý kế toán, marketing, tài chính tiền tệ …
Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán như kế toán quản trị, tài chính, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán … .

2. Về kỹ năng
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình Cử nhân Kế toán có các kỹ năng:

Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kế toán;
Nắm vững luận cứ và thực thi quy trình công nghệ kiểm toán cơ bản;
Kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp;
Tham gia soạn thảo chính sách và tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp;
Nắm vững các chuẩn mực kế toán của Việt Nam cũng như quốc tế.

3. Kỹ năng mềm

Sinh viên có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường quốc tế. .

4. Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp; các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế.
Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân
Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kế toán, kiểm toán tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo;
Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học trong nước hoặc ở nước ngoài.

5. Về Hành vi đạo đức

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê khoa học và luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.
Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh riêng của đất nước.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời.

6.  Về ngoại ngữ

Sau khi tốt nghiệp sinh viên đạt trình độ tiếng Anh 450 điểm TOEIC.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo.