30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ

Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình đồ Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012
30/06/2022

Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ

Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015
02/06/2022

Quy định đào tạo tín chỉ trình độ đại học

https://portal.ptit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/Quy-dinh-dao-tao-tin-chi_2017_Cuoi.pdf
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ
02/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sỹ

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ
02/06/2022

test abc

abcgfdgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
30/06/2021

Quy định tổ chức đào tạo trình độ Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012
30/06/2019

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sỹ

Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018