29/12/2023

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Hồ sơ gồm: Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. File đính kèm Bản […]
28/10/2023

Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của người học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 16/02/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy định về văn hóa học đường và chuẩn mực ứng xử của […]
28/10/2023

Quy định công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 28/4/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy định công tác sinh viên trình độ đại học hình thức chính […]
15/07/2023

Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận giao dịch một cửa

Ngày 28/6/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại […]
28/01/2022

Quy định về tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, học bổng sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 31/12/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy định về tạo lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ, học […]
04/12/2021

Các văn bản quy định của Học viện

Các văn bản quy đinh của HV Quyết định công nhận thành viên Hội đồng Học viện Quyết đinh công nhận Hội đồng Học viện Quyết […]
02/06/2016

Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  Download tài liệu trong bài viết
02/06/2016

Quyết định về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

  Dowload tài liệu trong bài viết
02/06/2016

Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

  Download tài liệu trong bài viết
02/06/2016

Thông tư 8 – 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ Đại học)

  Download tài liệu trong trang