Thông báo về việc triển khai kế hoạch Tổ chức đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”

Thông báo về việc triển khai kế hoạch Tổ chức đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
11/06/2021
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức đợt vận động nhắn tin ” Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid 19″
11/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1876/KH-BTTTT ngày 02/6/2021 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc triển khai kế hoạch Tổ chức đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị trong Học viện thực hiện vận động CBVCNLĐ của đơn vị nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học viện thông báo để các đơn vị, CBVCNLĐ hưởng ứng và thực hiện.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức truyền thông khuyến khích CBVCNLĐ và Sinh viên Học viện hưởng ứng cuộc vận động.

Phụ lục hướng dẫn nhắn tin ủng hộ kèm theo362 lượt xem