Thông báo về việc sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022

“HCM/HN” – NASHTECH VIỆT NAM] GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG FRESHER .NET & JAVA 2/2022
08/02/2022
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Hà Nội chính thức quay trở lại học tập trực tiếp từ ngày 14/02/2022
09/02/2022

Căn cứ quy chế học sinh sinh viên, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của Bộ GD&ĐT và các quy định hiện hành của Học viện, Phòng Chính trị & CTSV hướng dẫn các lớp tiến hành sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể sau:

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC HSSV NGOẠI TRÚ:

Lớp trưởng lập danh sách sinh viên của lớp ở nội trú và ngoại trú học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo mẫu 4.

Các sinh viên ở ngoại trú lấy giấy nhận xét của Công an phường (xã, thị trấn) nơi sinh viên cư trú để làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo mẫu 5

II. TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

  1. Tổ chức bình xét, đánh giá và tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV.

– Lớp trưởng phát các phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo mẫu 6 đến toàn thể sinh viên trong lớp.

– Từng sinh viên tự kiểm điểm về quá trình học tập, rèn luyện trong học kỳ, căn cứ kết quả đạt được tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Học viện quy định.

 – Sinh viên nộp phiếu đánh giá kết quả rèn luyện cho lớp trưởng, lớp trưởng chuyển cho Cố vấn học tập xem xét, thẩm định phần tự đánh giá của sinh viên.

 – BCS, BCH Chi đoàn tổ chức họp lớp dưới sự chủ trì của Cố vấn học tập, sinh viên trình bày bản tự đánh giá, lớp góp ý kiến và biểu quyết điểm từng mục (Cố vấn học tập tham khảo thêm ý kiến của BCS, BCH Chi đoàn, các đơn vị có liên quan trong công tác HSSV để cho điểm).

– Trên cơ sở kết quả rèn luyện được thống nhất trong cuộc họp, Lớp trưởng ghi điểm rèn luyện của từng sinh viên vào phiếu đánh giá kết quả rèn luyện và tổng hợp kết quả rèn luyện theo mẫu 7 (có xác nhận của Cố vấn học tập) để nộp về phòng Chính trị và Công tác sinh viên.

  1. Phân loại kết quả: Kết quả rèn luyện được phân thành 06 loại:

– Xuất sắc: Từ 90  đến 100 điểm;

– Tốt: Từ 80 đến 89 điểm;

– Khá: Từ 65 đến 79 điểm;

– Trung bình: Từ 50 đến 65 điểm;

– Yếu: Từ 35 đến 50 điểm;

– Kém: dưới 35 điểm.

3. Sử dụng kết quả rèn luyện:

– Điểm rèn luyện của học kỳ sẽ được căn cứ để xét khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó.

– Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Học viện và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường.

– Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

4. Một số điểm cần lưu ý khi đánh giá điểm rèn luyện:

– Những sinh viên ngoại trú không nộp bản nhận xét của Công an và những sinh viên nội trú vi phạm quy chế bị lập biên bản, bị trừ 5 điểm tại nội dung 2

 – Ý thức và chấp hành nội quy, quy chế, quy định ( Mẫu 06)

– Đối với sinh viên được Học viện hoặc các cơ quan, Tổ chức Trung ương biểu dương, khen thưởng hoặc đạt giải thưởng về các thành tích trong học tập và rèn luyện, phải xuất trình bản foto (hoặc bản in) quyết định/giấy khen/bằng khen kèm theo phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đó để làm căn cứ cộng điểm thưởng khi xét HBKKHT.

– Những sinh viên tham gia phụ trách các đội, nhóm sinh viên tình nguyện, Ban tự quản, Câu lạc bộ… phải xuất trình quyết định của Học viện (bản phô tô kèm theo). Những sinh viên này nếu tham gia vào BCS, BCH Chi đoàn lớp thì tổng điểm tại mục 5 – Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể, chức khác trong trường hoặc các thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện cũng không được vượt quá 10 điểm.

– Những sinh viên vi phạm quy chế thi bị lập biên bản, có biểu hiện tiêu cực trong thi cử yêu cầu BCS lớp lập danh sách riêng và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật cụ thể.                                                                                                                                                                       5. Hồ sơ sơ kết học kỳ: Hồ sơ sơ kết Học kỳ bao gồm:

– Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên.( Mẫu 6 – Quy định CVHT)

– Tổng hợp kết quả quả rèn luyện của tập thể lớp. (Mẫu 7- Quy định CVHT)

– Danh sách sinh viên ở nội trú, ngoại trú, giấy xác nhận ngoại trú  (Mẫu 4,5 – Quy định CVHT)

– Danh sách sinh viên đề nghị xét điểm thưởng, photo các giấy khen ( nếu có).

– Các mẫu đề nghị khác (Mẫu 1,2,3).

Hồ sơ sơ kết học kỳ và giấy nhận xét của Công an được tập hợp theo lớp và gửi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo địa chỉ email: nhungltk@ptit.edu.vn (gồm cả bản giấy và File, đánh máy trong Exel, Phông chữ Times New Roman).

6. Thời gian nộp:

Ban cán sự các lớp nộp hồ sơ sơ kết học kỳ về phòng CT&CTSV tại bộ phận giao dịch “một cửa” (ô số 3) trong thời gian từ ngày 21/02/2022 đến hết 04/03/2022.

Nếu quá thời gian quy định nêu trên Phòng sẽ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng HSSV Học viện không xem xét các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân và không đưa vào danh sách xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, Ban cán sự lớp đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7. Lưu ý: Phòng CT&CTSV đề nghị GVCN/CVHT quán triệt, nhắc nhở các lớp sinh viên chú ý đảm bảo tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, đảm bảo an toàn trong thời gian học tập trực tuyến và chuẩn bị học tập trực tiếp tại Học viện.

Phòng CT&CTSV rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các CVHT để việc tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt kết quả, phòng CT&CTSV yêu cầu Ban cán sự các lớp, sinh viên nghiêm túc thực hiện văn bản hướng dẫn này.

Tải xuống mẫu hướng dẫn: Mau so ket

9988 lượt xem