Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, ô tô thanh lý năm 2022-2023

Công ty TNHH KMW Việt Nam thông báo tuyển dụng
10/02/2023
Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thông báo các chương trình tài trợ và hợp tác năm 2023
13/02/2023

1. Thông báo số 106/TB-HV ngày 10/02/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xe  tô thanh lý năm 2022-2023: Thanh lý xe ô tô

2. Thông báo số 107/TB-HV ngày 10/02/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2022-2023: Thanh lý TSCĐ, CCDC

523 lượt xem