Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 21 năm 2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tham gia Hội thảo “Sinh viên tốt nghiệp và thị trường lao động”
25/05/2022
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2024
25/05/2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 21 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022), theo kế hoạch công tác năm 2022 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 03 ngày, từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 28/5/2022.

Học viện thônng báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 5 ngày 26/5/2022 và  chiều thứ 6 ngày 27/5/2022 tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 3 ngày 31/5/2022, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

538 lượt xem