Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 02 năm 2022

Thông báo lần 2 về việc mua bảo hiểm y tế bổ sung cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021-2022
05/01/2022
Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không BAMBOO AIRWAYS – Khởi hành chuyến tàu ngược gió vươn cao 2022
14/01/2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 02 năm 2022 (từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022), theo kế hoạch công tác năm 2022 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 03 ngày, từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 15/01/2022.

Học viện thônng báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 5 ngày 13/01/2022 tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 3 ngày 18/01/2022, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

993 lượt xem