Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội
04/05/2021
Thông báo về việc hoãn Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học chính quy niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật – Đợt 1 năm 2021
04/05/2021

Thực hiện công điện số 05/CÐ-UBND ngày 02/5/2021 cùa Chù tich UBND Thành phố Hà Nội, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dich và kế hoạch đào tạo của Học viện; căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng chống dich CoVid-19 cùa Học viện. Học viện thông báo về kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến từ ngày 04/05/2021 tại cơ sở đào tạo Hà Nội như sau:

1. Kế hoạch giảng dạy, hình thức đào tạo:

a. Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua phần mềm TranS; qua các nên tảng hỗ trợ học tập trực tuyến khác… đối với các lớp học phần lý thuyết/bài tập của Học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ khóa 2017 đến khóa 2020. Thời gian triển khai: từ tuần 18. từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới của Học viện. Trong dó:

 • Ðối với Giảng viên: Giảng viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy hoặc tại Học viện. Giảng viên đăng ký cụ thể với phòng Giáo vụ để phục vụ công tác bố trí, quản lý.
 • Ðối với Sinh viên: Sinh viên thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến theo các văn bản hướng dẫn và thời khóa biểu trên hệ thống QLÐT. Ðể đảm bảo công tác phòng dịch, đề nghị các Sinh viên thực hiện nghiêm túc khi quay lai Hà Nội sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuân thủ quy định Chung về phòng chống dịch Covid-19 cùa nhà nước và Học viện, chú ý thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

b. Các học phần không tổ chức học tập trực tuyến: Giáo dục thế chất, Thực hành cơ sở, Thực hành chuyên sâu (ngành KT ÐTTT, CN KT Ð-ÐT); các phần thực hành của các lớp học phần chưa có hệ thống thực hành trực tuyến đã được nghiệm thu. Phòng Giáo vụ sẽ điều chỉnh lịch học cụ thể các học phần trên hệ thống Quản lý đào tạo sau khi Sinh viên quay trở lại Học viện học tập trung.

c. Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến được điều chỉnh như sau:

 • Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm TranS cho Giangr viên và Sinh viên tại Phụ lục kèm theo.

2. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Công tác tổ chức giảng dạy – học tập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học. Giảng viên thực hiện việc điểm danh Sinh viên lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của Sinh viên; hướng dẫn và hỗ trợ Sinh viên trọng quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS của Học viện.

3. Tổ chức thực hiện:

a. Các Khoa/Bộ môn:

 • Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến tới các giång viên;
 • Phối hợp đôn đốc, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên;

b. Các Phòng chức năng:

 • Phòng Giáo vụ, Văn phòng Học viện (Bộ phận Thanh tra đào tạo) kiểm tra, theo dõi tinh hình giảng viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;
 • Phòng Giáo vu theo dõi tiến độ, kế hoạch các lớp học phần để có điều chỉnh phù hợp.
 • Văn phòng Học viện (tổ CNTT) phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.
 • Phòng Chính trị & Công tác Sinh viên tổ chức truyền thông tới các giảng viên, Sinh viên; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình Sinh viên tham gia học tập;

c. Các Giảng viên, Cố vấn học tập:

 • Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dấn của Học viện.
 • Phối hợp phổ biến và thông tin tới Sinh viên về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của Học viện.

d. Ðối với Sinh viên:

 • Cài đặt, sử dụng phần mềm TranS tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của Học viện. Đảm bảo đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giảng viên;
 • Sự dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến LMS để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp.
 • Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của Học viện khi tham gia học tập trực tuyến.

4. Thông tin hỗ trợ, liên hệ:

 • Hỗ trợ kỹ thuật công ty Namviet Telecom: 0903.212.322/0856.838282
 • Phòng Giáo vu.• Anh Ngô Xuân Thành — Phó Trưởng phòng: 0913.053.636, Anh Nguyễn Ngọc Quang — Chuyên viên: 0917.235.206
 • Văn phòng Học viện (Tổ CNTT): Anh Nguyễn Minh Tuân: 0912.138.183

Học viện thông báo để các Đơn vị, Giảng viên, Sinh viên có liên quan biết và thực hiện.

Thông báo, phụ lục hướng dẫn kèm theo

817 lượt xem