Thông báo danh mục các chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm năm 2017

Cựu sinh viên PTIT tiết lộ bí quyết “săn” học bổng du học ngành viễn thông ở Hàn Quốc
31/03/2017
Đội sinh viên Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông quyết tâm giành 80 triệu đồng tiền thưởng của Vua Bán Hàng mùa 1
04/04/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh mục các chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm năm 2017 để giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện biết và đăng ký tham gia:

STT Thông tin Đơn vị chủ trì Đường dẫn tham khảo Thời hạn cuối cùng đăng ký Biểu mẫu và hướng dẫn
1 Đề xuất nhiệm vụ 2018 Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ Trụ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam http://spaceprogram.vast.vn/  

16h30 ngày 30/4/2017

Thông tư 10/2014/TT-BKHCN , 23/2014/TT-BKHCN
https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11468/thong-bao-ve-viec-de-xuat-nhiem-vu-nghien-cuu-khcn-nam-2018-thuoc-chuong-trinh-khcn-vu-tru.aspx
2 Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=QU%e1%ba%a2N+L%c3%9d+KHOA+H%e1%bb%8cC&ItemID=2057&Mode=1 Kể từ 01/03/2017 (3 đợt trong năm 2017) Theo đường dẫn đính kèm
3 Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập

 

Bộ Khoa học và Công nghệ https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11500/ve-viec-de-xuat-nhiem-vu-tham-gia-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-khcn-va-to-chuc-khcn-cong-lap.aspx 15/05/2017 Thông tư 07/2014/TT-BKHCN
4 Đề xuất nhiệm vụ/đề tài khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Đổi mới, Phát triển và Nghiên cứu Quốc gia Hungary

 

Bộ Khoa học và Công nghệ https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/11477/thong-bao-keu-goi-de-xuat-nhiem-vu-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-bo-khoa-hoc–cong-nghe-viet-nam-va-co-quan.aspx  Trước 17 giờ 00 ngày 17/5/2017 Thông tư 12/2014/TT-BKHCN
5 Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=QU%e1%ba%a2N+L%c3%9d+KHOA+H%e1%bb%8cC&ItemID=2113&Mode=1 30 tháng 4 năm 2017 Theo đường dẫn đính kèm
6 Lập Hội đồng khoa học cấp trường xét chọn công trình dự thi Euréka Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=QU%e1%ba%a2N+L%c3%9d+KHOA+H%e1%bb%8cC&ItemID=2123&Mode=1 30/9/2017 Theo đường dẫn đính kèm

 

1166 lượt xem