Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Ngô Thị Thu Trang

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS. Đỗ Trung Anh
14/04/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Công Thành
17/05/2021

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG OFDM QUANG

Chuyên ngành:            Kỹ thuật viễn thông

Mã số:                                      9.52.02.08

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Thu Trang

Người hướng dẫn khoa học:

1.      PGS. TS Bùi Trung Hiếu

2.     TS Nguyễn Đức Nhân

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Xây dựng được mô hình giải tích đánh giá hiệu năng của hệ thống OFDM quang dưới ảnh hưởng của tổng thể các yếu tố tác động đến từ các thành phần của hệ thống. Từ đó, làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu năng hệ thống OFDM quang, bao gồm:

  1. Đề xuất giải pháp sử dụng các thuật toán nén giãn để cải thiện hiệu năng hệ thống OFDM quang trong miền điện.
  2. Đề xuất giải pháp sử dụng kĩ thuật truyền ngược để cải thiện hiệu năng hệ thống OFDM quang trong miền

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu năng phù hợp cho hệ thống OFDM điều biến cường độ, tách sóng trực tiếp. Các kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy hiệu quả cải thiện hiệu năng của các giải pháp và đánh giá tính khả thi khi triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, Luận án còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhóm nghiên cứu và cho sinh viên, giảng viên tại các trường đại học.

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

 PGS.TS. BÙI TRUNG HIẾU

Nghiên cứu sinh

 NGÔ THỊ THU TRANG

Title of the dissertation: A research on solutions to improve the performance of optical OFDM systems

Specified field of study:         Telecommunications Engineering

Code of specialty:                                 9.52.02.08

Name of the candidate:          Ngô Thị Thu Trang

Name of the research supervisors:

1.      Assoc. Professor Bùi Trung Hiếu, Ph.D.

2.     Nguyễn Đức Nhân, D.

Academic Institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology THE SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS

An analytical model was constructed to evaluate the performance of the optical OFDM system under the overall impact of the system’s components such as the transmitter, channel and the receiver. From there, as a premise for proposing solutions to improve optical OFDM system performance, they include

  1. The proposal to improve the performance of the optical OFDM systems using the companding algorithms in the electrical
  2. The proposal to improve the performance of the optical OFDM systems using optical back propagation in the optical

ON PRACTICAL APPLICABILITY AND FURTHER STUDIES

The dissertation proposes solutions to improve the performance of intensity – modulation direct – detection OFDM systems. The research contributions show the efficiency of the performance improvement solutions, and evaluation of the feasibility when implementing these solutions in practice. In addition, the dissertation is also a meaningful reference for research groups and teaching materials at universities.

Research supervisor

Assoc. Prof. Bùi Trung Hiếu, Ph.D.

Candidate

 Ngô Thị Thu Trang

 Luận án tiến sĩ

Tóm tắt Luận án tiến sĩ

Trang Thông tin Luận án tiếng việt 

Trang Thông tin Luận án Tiếng Anh