Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

logo120
Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở trực tuyến của NCS. Huỳnh Thanh Tâm
01/10/2021
logo120
Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh
05/10/2021

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 Tên đề tài luận án tiến sĩ: Một số hệ mã hóa với quyền giải mã linh động

Chuyên ngành: Hệ thống thông rin

Mã số:9.48.01.04

Họ và tên NCS: Trịnh Văn Anh

Người hướng dẫn khoa học:

 1. GS.TS Nguyễn Bình
 2. TS. Hồ Văn Hương.

Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

 1. Đề xuất một hệ mã hóa quảng bá đa kênh (MCBE) dựa trên hệ Delerablee [25] có độ hiệu quả và an toàn tương tự như hệ [47, 15] nhưng ở dạng mã hóa công khai, ai cũng có thể thực hiện mã hóa được, không còn ở dạng bí mật (mình trung tâm với khóa bí mật mới có thể thực hiện mã hóa).
 2. Đề xuất một hệ mã hóa dựa trên thuộc tính có chính sách ở bản mã (CP-ABE) mới có độ dài bản mã là hằng số, nhưng có khóa bí mật ngắn hơn các hệ mã CP-ABE có cùng tính chất là có độ dài bản mã là hằng số. Điểm yếu của hệ đề xuất so với các hệ mã này là có mức độ an toàn yếu hơn.
 3. Luận án dựa trên hệ CP-ABE hiện có [42], xây dựng một hệ CP-ABE mới hỗ trợ tìm kiếm trên dữ liệu đã được mã hóa và người dùng tự tạo ra được cửa sập cho mình mà không cần nhờ đến bên thứ ba.

VẤN ĐỀ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 1. Xây dựng hệ MCBE có độ dài khóa bí mật ngắn hơn các hệ hiện có mà vẫn giữ được độ dài bản mã là hằng số;
 2. Xây dựng hệ phi tập trung hóa MCBE, hiện nay vẫn chưa tồn tại hệ phi tập trung hóa MCBE nào;
 3. Xây dựng hệ CP-ABE có tính chất là cả đội dài bản mã và độ dài khóa bí mật đều là hằng số. Lưu ý rằng các hệ mã hóa quảng bá đã có tính chất này nên tồn tại hệ CP-ABE như vậy là khả

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học

GS.TS Nguyễn Bình 

TS. Hồ Văn Hương

Nghiên cứu sinh

 Trịnh Văn Anh

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Some advanced encryption schemes with flexible decryption right

Major: Informatinon system

Code:9.48.01.04

Ph.D candidate: Trịnh Văn Anh

Scientific supervisors:

 • Professor Dr Nguyen Binh
 1. Dr Ho Van Huong.

Training institution: Posts and Telecommunications Institute of Technology

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis has three main contributions:

 1. Propose a new efficient multi-channel broadcast encryption (MCBE) scheme in the public key setting. Note that all existing MCBE schemes [47,15] are in the secret key setting, that means only the authority can encrypt
 2. Propose a new ciphertext policy attribute-based encryption (CP-ABE) scheme with constant-size ciphertext. Compare with all existing CP-ABE schemes which have the same constant-size ciphertext property, my proposed CP-ABE scheme has shorter secret key size but weaker security
 3. Based on the existing CP-ABE scheme [42], the third contribution of the thesis is to propose a new CP-ABE scheme which supports the searchable encryption My proposed CP-ABE scheme is the first scheme which doesn’t need the trusted authority (third party) to generate the trapdoor.

FUTURE RESEARCH

 1. Propose a new MCBE scheme in public key-setting with constant-size ciphertext and shorter secret key size;
 2. Propose a new decentralized MCBE scheme, note that currently there still doesn’t exist any decentralized MCBE scheme;
 3. Propose a new CP-ABE scheme with constant size of both ciphertext and secret key. Note that there already exists broadcast encryption scheme with constant size of both ciphertext and secret key, therefore it is possible to design a such CP-ABE

SUPERVISOR

Professor Dr Nguyen Binh; Dr. Ho Van Huong                                                                            

PhD STUDENT

Trinh Van Anh