Khoa Quản trị kinh doanh 2

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Địa chỉ   11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại  08.3730.5314
Phụ trách khoa Dương Nguyễn Uyên Minh
Email  chihl@ptit.edu.vn
Phó trưởng khoa  TS. Hồ Thị Sáng
Email:  sanght@ptit.edu.vn

Chức năng:

KĐổi tên khoa Quản trị kinh doanh Bưu chính – Viễn thông II, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 659/QĐ-TCCB/HV ngày 19/6/1999 của Giám đốc Học viện thành khoa Quản trị kinh doanh 2, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Khoa Quản trị kinh doanh 2 là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vĩnh quản trị kinh doanh, marketing và tài chính, kế toán, kiểm toán.

Nhiệm vụ:

Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do khoa quản lý cho các hệ (hình thức đào tạo và trình độ đào tạo) đào tạo của Học viện;
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện;
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp và quá trình đào tạo của khoa;
Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa;
Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa, tổ chức đánh giá theo quy định của Học viện; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện;
Quản lý tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Học viện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo;
Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác hoạt động thực hiện tốt điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa;
Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn Trưởng bộ môn
Bộ môn Quản trị  TS. Hồ Thị Sáng
Bộ môn Tài chính kế toán  ThS. Dương Nguyễn Uyên Minh
Bộ môn Marketing