Khoa An toàn thông tin

Trưởng khoa PGS.TS Hoàng Xuân Dậu
Email: dauhx@ptit.edu.vn

Chức năng:

Khoa An toàn thông tin là đơn vị đào tạo thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực An toàn thông tin.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Quản lý, tổ chức giảng dạy các môn học, học phần do Khoa quản lý cho các hệ (hình thức đào tạo và trình độ đào tạo) đào tạo tại Học viện.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Học viện giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa để thực hiện gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa, tổ chức đánh giá theo quy định của Học viện; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện.

– Quản lý tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Học viện; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

– Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác hoạt động thực hiện tốt điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa.

– Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Học viện giao.

Các bộ môn thuộc khoa:

Bộ môn  Trưởng bộ môn
Bộ môn An toàn mạng TS. Nguyễn Ngọc Điệp