Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2009 (Cập nhật ngày 08/03/2010)

Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010
17/01/2010
Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2008
03/02/2010
Show all
Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21a/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của Phòng GV&CTSV).

 

1- Lớp D09CN1 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

2- Lớp D09CN2 (file kèm), cập nhật ngày 22/02/2010

3- Lớp D09CN3 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

4- Lớp D09CN4 (file kèm), cập nhật ngày 22/02/2010

5- Lớp D09CN5 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

6- Lớp D09ĐT1 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

7- Lớp D09ĐT2 (file kèm), cập nhật ngày 22/02/2010

8- Lớp D09QT1 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

9- Lớp D09QT2 (file kèm), cập nhật ngày 08/03/2010

10- Lớp D09QT3 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

11- Lớp D09VT1 (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

12- Lớp D09VT2 (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

13- Lớp D09VT3 (file kèm), cập nhật ngày 22/02/2010

14- Lớp D09VT4 (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

15- Lớp D09VT5 (file kèm), cập nhật ngày 25/02/2010

16- Lớp C09CN (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

17- Lớp C09QT (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

18- Lớp C09VT (file kèm), cập nhật ngày 04/03/2010

19- Điểm Giáo Dục thể Chất Khoá 2009 (file kèm) cập nhật ngày 09/02/2010

20- Điểm Tiếng Anh 1 Khoá 2009 (file kèm) cập nhật ngày 09/03/2010

        – Mẫu Đơn đề nghị xem xét điểm thi (File kèm): do sinh viên lập, gửi lớp trưởng tập hợp.

– Mẫu Danh sách sinh viên đề nghị xem xét điểm thi (File kèm): do lớp trưởng tập hợp (hạn nộp 24/02/2010)

3/2/2010