Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2008

Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2009 (Cập nhật ngày 08/03/2010)
03/02/2010
Thư mục điểm học tập, thi học kỳ 1 (2009-2010) của Khóa 2007
03/02/2010
Show all
Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo (nội dung thông báo về công bố điểm sinh viên xem thông báo số 21a/GV&CTSV, ngày 03/02/2010 của Phòng GV&CTSV).

        – Mẫu Đơn đề nghị xem xét điểm thi (File kèm): do sinh viên lập, gửi lớp trưởng tập hợp.

– Mẫu Danh sách sinh viên đề nghị xem xét điểm thi (File kèm): do lớp trưởng tập hợp.

1- Lớp D08CN1 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010 (đính chính điểm môn SXTK).

2- Lớp D08CN2 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

3- Lớp D08CN3 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

4- Lớp D08CN4 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

5- Lớp D08CN5 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

6- Lớp D08CN6 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

7- Lớp D08DT1 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

8- Lớp D08DT2 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

9- Lớp D08DT3 (File kèm), cập nhật ngày 03/02/2010.

10- Lớp D08QT1 (File kèm), cập nhật ngày 04/02/2010.

11- Lớp D08QT2 (File kèm), cập nhật ngày 04/02/2010.

12- Lớp D08QT3 (File kèm), cập nhật ngày 04/02/2010.

13- Lớp D08VT1 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

14- Lớp D08VT2 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

15- Lớp D08VT3 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

16- Lớp D08VT4 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

17- Lớp D08VT5 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

18- Điểm môn Vật lý các lớp khóa 2008,cập nhật ngày 05/02/2010

     (thay thế bảng điểm môn Vật lý đã ghi trên file của các lớp, nếu các lớp đã tải)

 

19- Lớp C08VT1 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

20- Lớp C08VT2 (File kèm), cập nhật ngày 05/02/2010.

21- Lớp C08CN1 (File kèm), cập nhật ngày 07/02/2010 (đính chính điểm môn Lý thuyết HTTT).

 

22- Lớp C08CN2 (File kèm), cập nhật ngày 08.02/2010.

3/2/2010